Klok Penna – samarbete i par inom Kooperativt Lärande

Struktur i kooperativt lärande.

En samarbetsstruktur inom Kooperativt Lärande handlar om att arbeta i par. Samarbetet bygger på att två elever turas om att instruera och att utföra. Turtagningen kan ske när de ritar, skriver, gör en laboration eller konstruerar något.

Samarbete i par genom strukturerad turtagning är redan vanligt förekommande i Sverige. Framför allt genom  ASL – ‘Att Skriva sig till Läsning’ med datorn som skrivverktyg. I elevernas tidiga skriv- och läsutveckling samarbetar barnen i par kring textskapandet vid dator. Under dialog turas barnen om att skriva på tangentbordet. (Trageton 2005/2014)

ASL innehåller ett starkt inslag av Kooperativt Lärande som bl.a. bygger på Vygotskijs tankar, “Det jag kan göra med hjälp av en kompis idag, kan jag göra själv i morgon” (Strandberg, 2006). Det kan vara allt från höra vilket ljud som kommer härnäst i ett ord, att hitta tecken på tangentbordet, att veta hur något stavas, komma på bra ord eller ha bra idéer till innehåll i texten.

Arne Trageton som har introducerat ASL i Skandinavien menar att pararbete i de tidiga skolåren är en lämplig början för att utveckla förmågan att samarbeta i grupp. (Trageton 2005/2014). Många är de lärare som vittnar om hur samarbetet vid datorn har utvecklat elevernas förmåga att samarbeta.

Barn vid skolbänk sitter och skriver.

 

Tydliga instruktioner för fungerande samarbete

Samarbete i par är den enklaste konstellationen för samarbete. Men för att samarbetet ska leva upp till samtliga grundprinciper för Kooperativt Lärande behöver eleverna veta hur samarbetet är tänkt att fungera. Här är några goda råd

  • Det är av stor betydelse att de vuxna förklarar hur turtagningen är tänkt att fungera. D.v.s. ”Du skriver det jag säger, jag skriver det du säger”. Visa gärna handfast genom rollspel. Ge också återkoppling när elevernas turtagning fungerar bra och be dem själva utvärdera.
  • Det är också bra att ge eleverna tydliga instruktioner för NÄR turtagningen ska ske. Vid skrivande kan det t.ex. vara byte efter varje ord, eller efter varje mening eller efter ett stycke. Detta anpassas efter den utvecklingsnivå respektive par befinner sig på.  Vid en laboration eller konstruktion där eleverna följer en skriftlig instruktion i punktform, blir det kanske naturligt med byte efter varje punkt.
  • Belys värdet av att vara två och att hjälpas åt. Det är aldrig så att en elev är bäst på allt. Olikheter är bra för då kan man lära sig saker av varandra. Men att det också krävs att man har tålamod med varandra. Därför får den som instruerar inte handgripligen ta över det som ska göras. Däremot är okej att stötta och hjälpa varandra med ord.
  • För att båda ska bli engagerade är det viktigt att uppgiftens innehåll handlar om något där båda kan bidra.
  • Introducera pararbetet för de yngsta med uppgifter som inte är för svåra, t.ex. med någon rituppgift. Öka sedan svårighetsgraden stegvis.

Struktur i kooperativt lärande.

Hämta grafik: Kooperativt Lärande – Klok Penna by lottech Creative Commons BY-NC-ND

Referenser:
Trageton, Arne. Att skriva sig till läsning. IKT i förskoleklass och skola. Liber, 2005/2014.
Strandberg, Leif. Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Norstedts Akademiska förlag, 2006.

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
Grundskollärare i Malmö
Malmö stad

grey_line_750

Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

Samtliga strukturer i denna blogg för Kooperativt Lärande (klicka på bilden):

Collage med olika strukturer i kooperativt lärande.