Kollegialt lärande ger ökad likvärdighet för Malmös elever och studenter

Likvärdig utbildning är en del av skolans värdegrund. Med likvärdighet avses att alla elever oavsett social bakgrund, ekonomiska förutsättningar och var man går i skola ska ges samma möjligheter att uppnå skolans kunskapsmål. Skolan ska vara en fundamental plats i samhället som skapar jämlikhet i livschanser för alla våra elever och studenter. En plats där varje individ får en chans utifrån sina förutsättningar och där det finns kompetenta pedagoger, lärare och bibliotekarier som kan hjälpa dem att nå målen.

Likvärdiga skolbibliotek

En förutsättning för en likvärdig skola är bland annat likvärdiga skolbibliotek. I Lägesbedömning 2014* visar dock en genomgång av Malmöelevernas tillgång till skolbibliotek att det finns en stor spridning vad gäller öppettider, bemanning och bemanningskompetens. Även tillgången till informationsteknik och andra medier varierar. Skillnaden mellan Malmös skolbibliotek spänner från ett obemannat bokrum till bibliotek som fått DIK:s utmärkelse för Skolbibliotek i världsklass.

Vad kan man då göra för att motverka ojämnlikheten mellan Malmös skolor? Naturligtvis måste politiker och huvudmän ta sitt ansvar på en övergripande nivå genom att motverka de ökade skillnaderna och sträva efter en likvärdig skola inte bara i ord utan i handling, åtgärder och ställningstaganden. Men så länge det inte finns något övergripande och samlande grepp i Malmö kring skolbibliotekens uppdrag och beskaffenhet, så får vi tillsammans på eget initiativ skapa arenor för kollegialt lärande över skolgränserna.

Skillnaderna mellan skolbiblioteken är, som vi kan se, stora. En del skolbibliotek har en utvecklad verksamhet medan andra står i begrepp att steg för steg bygga upp en sådan. Kunskapen om vad ett skolbibliotek är och kan vara varierar dessutom också kraftigt och vi ser att det finns ett behov av input inom detta område. Inte minst bland skolledare, som är de som har mandat att förändra.

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande är ett sätt att öka kunskapen och sprida idéer, arbetssätt och pedagogiska verktyg. Skolbibliotekarier arbetar ofta ensamma och behöver arenor att möta kollegor på. I flera stadsområden har det bildats nätverk för skolbibliotekspersonal  bland de närliggande skolorna och det är ett bra initiativ. Men det går att utveckla samverkan på flera plan, på olika nivåer. Att lära av och tillsammans med andra är ett självklart inslag i skolan. Skolans läroplaner utgår från en syn på lärandet som något som sker i ett socialt samspel. De senaste åren har vi sett exempel på kompetensutveckling för pedagoger som utgår från samma perspektiv, t ex Matematiklyftet och Läslyftet. På Skolverkets webbplats kan vi läsa att kollegialt lärande är en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Lärare som tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning uppnår bättre resultat.

sofiakarinkarin

Nytt på Skolverkets webbplats är en utbildningsresurs som kallas 7 timmar om… Utbildningen bygger på kollegialt lärande och det finns en tydlig struktur för hur arbetet kan formeras. Ett av de utbildningspaket som är färdiga handlar om hur vi kan arbeta med källkritik med de yngre barnen. Här kan vi till exempel ta del av vad som står i styrdokumenten, diskussionsunderlag i form av filmer och artiklar och inspirationsmaterial. Innehållet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kanske något för lärare och bibliotekarier att arbeta med tillsammans.

1-65-årsperspektiv

Just nu talas det mycket om behovet av att skapa smidighet vid övergångar mellan skolformerna. Förvaltningarna ska ha ett 1-65-årsperspektiv och det ska löpa som en röd tråd från förskolan, upp genom grundskolan, gymnasiet till vuxenutbildningen. Eleverna ska således ha tillräckliga kunskaper för att kunna ta steget upp till nästa nivå. Likaledes ska lärare kunna veta vilka kunskaper de nya årskullarna kan förväntas ha med sig.

Ska vi kunna åstadkomma detta gäller det att etablera samarbete mellan såväl förskola och grundskola som grundskola och gymnasium. Liksom det är av största vikt att elever kommer till högskolestudier väl förberedda kunskapsmässigt.

Det handlar emellertid inte enbart om att underlätta övergången för eleverna, utan också om att lärare, bibliotekarier och andra som arbetar i skolan ska kunna inspireras och dela med sig över gränserna. Förskola, grundskola, gymnasium och högskola har var och en sin kultur och sina arbetssätt. Nya synsätt, nya arbetsformer kan vara vägen till utveckling och förnyelse. Vi får inte försitta chansen att ta del av och dela med oss till varandra. Vi måste bygga broar i Malmö!Öresund_bridge

Teach/BibMeet på Malmö högskola 25 mars 2015

Ett steg i att etablera arenor för kollegialt lärande över skolformerna är ett Teach/BibMeet på Malmö högskola den 25 mars. TeachMeet är ett informellt möte för att dela erfarenheter kring undervisning. Bakom arrangemanget står Pedagogisk Inspiration Malmö och Malmö högskola. Målgrupper är bibliotekspersonal från Malmös grund- och gymnasieskolor och bibliotekarier på Malmö högskola. Tanken är att man ska ta del av kollegors goda idéer men framför allt delge andra dina egna erfarenheter av undervisning och/eller pedagogiskt utvecklingsarbete. I grund och botten ligger en strävan efter att uppnå en större likvärdighet för Malmös elever och studenter i ett 1-65 årsperspektiv.

Text: Karin Ahlstedt, Barbro Hallberg & Maria Lindroth

*Lägesbedömingen är en rapport som beskriver och analyserar kvaliteten vid Malmös förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem utifrån vad som framkommit skolornas och grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete 2014. Rapporten ska ligga som grund för grundskoleförvaltningens fortsatta arbete och ska bland annat utgöra underlag för nämndens årsanalys och förvaltningens åtagandeplan.