Kooperativt Lärande – aktiva strukturer för aktivt lärande

Struktur för kooperativt lärande.

Allt för ofta är det läraren som arbetar hårdast i klassrummet, medan eleverna är passivt lyssnande, menar Donald Plumb. Men hur ser ett aktivt klassrum ut?

– Jo, alla elever är aktiva och engagerade i det aktuella ämnet, säger Donald Plumb från Canada under sin workshop i Kooperativt Lärande på konferensen Cooperative Learning IASCE 2015 i Odense, Danmark.

I ett klassrum där eleverna sitter passivt och lyssnar kan det möjligen finnas elever som nickar medhållande på huvudet när läraren pratar. Men det är ingen garanti för att eleverna verkligen tar till sig lärarens information. Plumb menar att vi lärare tycker om nickande elever. Vi tar nickandet som en bekräftelse på att eleverna engagerar sig och förstår. Eleverna lär sig snabbt att läraren blir nöjd om de sitter och nickar.

Don Plumb.

Aktivera och engagera alla elever

Grupparbete kan vara ett sätt att aktivera alla elever. Men Plumb hör ofta lärare säga att det inte finns tid för grupparbete. Ett skäl som anges är att det är så mycket stoff i kursplanerna som ska hinnas med. Men framför allt handlar det om att både lärare och elever har dåliga erfarenheter av grupparbete. De upplever grupparbeten som ineffektiva eftersom det det är svårt att få samarbetet att fungera. Vilket i sin tur resulterar i att det är några få som gör allt arbete.

Men Plumb hävdar att ett strukturerat grupparbete, som lever upp till samtliga grundprinciper för Kooperativt Lärande, både kan vitalisera och engagera eleverna till ett aktivt lärande i grupp.

Plumb använder sig av Spencer Kagans benämning att ”en struktur är en organiserad aktivitet med ett innehåll”. Dessa strukturer för Kooperativt Lärande kan inte bara användas då elever ska lösa uppgifter. Som variation till lärarledda genomgångar och enskilt elevarbete kan de även användas för att ge instruktioner i början av en lektion, användas för bearbetning av information under en lektion och användas för utvärdering och återkoppling i slutet av en lektion.

Effektiv lärprocess i grupp

Plumb låter oss workshopdeltagare prova en kraftfull struktur som går ut på att eleverna inte bara får information av läraren, utan att de också måste processa informationen de får.

– Det har sällan fungerat att dela ut en text till eleverna som de själva ska sätta sig in i. Men med hjälp av ‘Lyssna & skriv’ får textens innehåll en mycket större effekt på alla elevers lärande, säger Plumb.

Papper delade i fyra rutor.
Lyssna & skriv – teammedlemmarnas enskilda anteckningar i fyrfältare.

Lyssna & skriv – och processa informationen i teamet

Förberedelser:

  • Före uppläsningen har läraren förberett en text genom att dela upp den i 3-4 avsnitt. Varje avsnitt bör innehålla 3-5 nyckelmeningar och uppläsningen av varje avsnitt får bara ta några få minuter.
  • Eleverna har också förberetts så att de har en förförståelse för texten och dess begrepp.
  • Eleverna sitter i team om 3-4 elever, men ska inledningsvis arbeta enskilt.
  • Varje elev får ett anteckningspapper som delas upp i fyra rutor.
  • Läraren går noga igenom alla faserna innan arbetet startar. Därefter ger läraren även instruktioner under själva förloppet.

Fas 1: Läraren läser det första avsnittet. Under tiden ska eleverna bara lyssna. Inte anteckna! Därför ska alla pennor ligga ner och alla datorer vara stängda. Om man skriver samtidigt som man lyssnar är det lätt att man skriver ner allt. Fokus är på att lyssna.

Fas 2: När läraren har läst klart får eleverna tyst fundera över vilka 3-4 nyckelmeningar som enligt dem själva var viktigast. Var och en skriver enskilt ner sina 3-4 nyckelmeningar i det första fältet på anteckningspappret.

Fas 3: Teammedlemmarna läser i tur och ordning upp de nyckelmening de just skrivit ner, (se struktur Rondellen). En nyckelmening åt gången, varv efter varv, till det att alla har läst alla sina nyckelmeningar.

Fas 4: Var och en bockar av de nyckelmeningar de har gemensamt med sina kamrater. De nyckelmeningar som de saknar tillför de sina egna anteckningar.

Allt börjar om från Fas 1 till det att läraren har läst upp de 3-4 avsnitt han/hon har förberett.

Struktur för kooperativt lärande.

Hämta grafik: Kooperativt Lärande – Lyssna & skriv by lottech Creative Commons BY-NC-ND . Created in Canva.com

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
Pedagogisk Inspiration Malmö
Malmö stad grey_line_750

Fler blogginlägg från IASCE-konferensen:

grey_line_750 Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

Samtliga strukturer i denna blogg för Kooperativt Lärande (klicka på bilden):

Collage med olika strukturer i kooperativt lärande.