Kritiska vänner i unik SKL-satsning

Eva Hallberg föreläser framför presentation.

Tre års intensivt arbete nådde sin kulmen när elva kommuner träffades för att tillsammans informera och informeras om Sveriges kommuner och landsting – SKL:s Mattesatsning Pisa 2015.
– Vi trodde att vi hoppade på ett matematikprojekt – men det visade sig vara så mycket mer, säger flera kommunrepresentanter.

Satsningen har varit unik. Totalt är det 86 kommuner som har varit med – varje deltagande kommun har haft sju representanter från fyra olika nivåer inom skolorganisationen – lärare, rektorer, förvaltningsledning och politiker. SKL har sedan satt samman arbetande nätverk om sex kommuner i varje nätverk. Efter tre år i projektet avslutades arbetet med en spridningskonferens där de sex kommunerna i sin tur hade bjudit in sex andra kommuner för att informera om hur de har jobbat med skolutveckling utifrån den modell som SKL tagit fram.
– Det visade sig rätt så snabbt att den här modellen går att applicera på olika ämnen – inte bara matematik. Det är fokus på styrning och ledning, säger Eva Hallberg, enhetschef på Pedagogisk Inspiration i Malmö.

Träffas på konferens

De olika kommungrupperna i nätverket har träffats två gånger per termin på en tvådagarskonferens där man tillsammans har diskuterat olika teman inom matematikutveckling. Man författar också ett missiv – ett arbetsdokument som innehåller mål för verksamheten.

Vem äger ”huret?

ingrid
Ingrid Olsson, rektor på Holmaskolan.

Genom att binda samman de fyra nivåerna – lärare, rektorer, förvaltningsledning och politiker i missivarbetet har man fått en större förståelse för varandra menar två av representanterna från Malmö Stad.
– Vi har en bra dialog med till exempel politikerna där de inte längre går in på samma sätt i de pedagogiska diskussionerna på detaljnivå och styr vad vi ska arbeta med, säger Ingrid Olsson, rektor på Holmaskolan och får medhåll av Johanna Öfverbeck, miljöpartistisk förste vice ordförande i Malmö stads grundskolenämnd.
– För mig handlar det om att ”huret” ska hamna där det hör hemma. Skolan ska äga den frågan.

Kritiska vänner

Under varje konferens har de medverkande kommunerna opponerat på varandras missiv – de kallar sig själva för ”kritiska vänner”.
– Vi gör väldigt mycket bra i Malmö, men man blir också hemmablind. På det här sättet peppar man varandra, säger Ingrid Olsson.

Påverkar ledarskapet

Efter tre år är så den stora satsningen avslutad i och med den spridningskonferens med de inbjudna kommunerna. Några av de kommuner som har deltagit i satsningen kommer inte att jobba vidare på samma sätt med de gemensamma konferenserna – däremot är alla överens om att själva skolutvecklingsmodellen går att använda och applicera i verksamheten inom många olika ämnen.
– De här diskussionerna har påverkat ens egen ledarskap. Man förflyttar sig i olika tankebanor, möter frågan på olika nivåer och får input från olika håll.
Text och foto: Johanna Ravhed
Läs mer om Malmö stads arbete här.