Christian Lundahl om bedömning för lärande

Christian Lundahl.En föreläsning väcker ofta många frågor. Så är också fallet när Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Karlstad Universitet och Stockholms universitet, återigen föreläser för Malmös lärare. Under föreläsningen, som är ett led i Malmö stads Skolsatsning 2012, får över 2000 Malmölärare möjligheten att smsa sina frågor direkt till föreläsaren. Och frågorna är många, både till Lundhal men också till Pär Wohlin som föreläser samma dag (se artikel).

Många av frågorna handlar om organisationsstöd, oro för att hinna, stress och krav på måluppfyllelse. En del frågor är rena önskemål om konkreta exempel på hur en formativ bedömning ska kunna genomföras. Flertalet av frågorna handlar om hur kamratbedömning och individuell feedback ska kunna ske kontinuerligt i stora klasser.

– Den största utmaningen ligger i att bryta en lärares ensamarbete och därför är det är viktigt att ni som sitter här inne delar med er till varandra, säger Lundahl i sina inledningsord.

Lundahl fortsätter sin föreläsning med att lyfta Pedagog Malmö som ett forum för lärare att mötas och utbyta erfarenheter. Han menar att den bästa fortbildaren är den som sitter bredvid och inte den som står framför på en scen.

För den som har läst Lundahls bok Bedömning för lärande (2011) är mycket i hans föreläsning en igenkänningsfaktor. Han håller sig kvar länge om bedömningens betydelse för både lärare och elever där han menar att dess främsta syfte är att vara ett underlag för att kunna reflektera om undervisning och lärande. Lundahl anser att det är oerhört viktigt att lära barn hur man kommunicerar kritik och att det i sig är ett viktigt instrument i ett demokratiskt samhälle.

Precis som Per Wohlin pratade Lundahl om olika strategier för att stärka formativ bedömning i undervisningen. Han menar att lärarens effektivitet ligger i att synliggöra lärandet och hjälpa eleven att lära sig mer samt att bedömningen hela tiden ska vara en del i planeringen av undervisningen. Med det så trycker han på tre grundpelare i undervisningen; tydliggöra, utforska och återkoppla.

Lundahl säger att formativ bedömning ur ett elevperspektiv är viktigt för att göra alla elever delaktiga.  I det ligger lärarens utmaning och uppgift i den formativa processen. Eleverna ska veta sina mål, hur det går för dem, veta vad som är ett bra arbete, vad de behöver förbättra, vilka styrkor och svagheter de har och hur de ska åstadkomma förutsättningar för ett effektivt lärande.

– Som lärare måste man dessutom hela tiden ställa sig egna frågor, säger Lundahl. Gör jag alla delaktiga, ser jag alla elever och deras lärande, lär de sig av det jag tänkte, hur vet jag det, hur använder jag den informationen och vad måste jag förändra? En annan viktig fråga att ställa är; kan jag gå vidare om alla inte har förstått?

Vad gäller frågor så finns det enligt Lundahl ett starkt samband mellan lärarens frågor och elevens kunskaper. Frågor som en lärare ställer ska vara så kallade Sokratiska frågor som är öppna, de ska klargöra, testa orsak och lägga fram bevis. Om jag tolkar Lundahl rätt så är en lärare som bäst när den hela tiden är lite av en lärarkandidat till sig själv. När man är medveten om vikten av reflektion av vad man gör och vad som fungerar. För att citera den nyzeeländska forskaren John Hattie;

“The biggest effect on students learning occurs when teachers become learners of their own teaching”.

Frågor från föreläsningarna.
Artikel om Pär Wohlins föreläsning.

Artikel från Lundahls föreläsning i Malmö 2012-03-21

Text: Marina Walker
Foto: Tobias Sonestedt