Malmö delar – en didaktiskt resurs

Illustration för Malmö delar.
Utvecklingen av Malmö delar – en didaktisk resurs har pågått under en tid och parallellt fylls den just nu även med innehåll.

Eftersom utgångspunkten är att alla Malmö stads lärare ska ha möjlighet att bidra med innehåll vill vi som arbetar med denna tjänst gärna komma i kontakt med alla som vill veta mer om hur det går till att skapa lektionsmaterial i Malmö delar.

Malmö delar kommer att vända sig till alla lärare, pedagoger samt övrig pedagogisk personal i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen i Malmö. Innehållet i plattformen kommer att vara relaterat till arbetsområde, kurser i alla ämnen som sedan kan utmynna i lektioner och slutligen i moment. Varav det sista kommer att vara bärare av ett faktiskt görande för eleven och som smidigt kan skickas över tillsammans med instruktioner till eleverna via Google Classroom.

Denna film är för närvarande inte tillgänglig eftersom den inte är tillgänglighetsanpassad med textning och/eller syntolkning. Redaktionen arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra så mycket material som möjligt och hoppas på er förståelse. Har du frågor, kontakta pedagogmalmo@malmo.se

Exempel på moment kan vara att eleverna blir uppmanade att utforska och analysera, faktagranska, diskutera sinsemellan etc, utifrån ett inspirationsmaterial. Detta kan redovisas i form av en skrivuppgift eller göra en filmdokumentation eller någon annan medieproduktion som slutprodukt, vilken redovisas i elevens Classroom.

Materialet som kommer att finnas i plattformen, för grundskolans del, har tydliga kopplingar till Skolverkets styrdokument och det medföljer alltid en tydlig pedagogisk planering kopplat till det specifika arbetsområdet. Med syfte om att kunna bedöma i slutändan. Målsättningen är att det kommer att fungera som ett stort stöd för kollegiet i skolan. Allt material som publiceras på Malmö delar kommer att ha Creative Commons-licensen BY-NC-SA, vilket innebär att den som använder det ska ange vem som har gjort det, dela vidare med samma licens och inte använda det i vinstdrivande syfte.

Malmö delars redaktion.

Det är med hjälp av Malmö stads lärare i samarbete med Pedagogisk Inspiration Malmö, som vi kommer att kunna fylla plattformen med kvalitativt material. Fokus är på det kollegiala lärandet och förvaltningarna uppmuntrar till samarbete lärare emellan i produktionen av lektionsmaterial. Alla lärare som är nyfikna på att vara med från början, och skapa material till Malmö delar, är välkomna att anmäla sig till någon av våra workshops.