Malmö Stads Läslyft

Två elever läser böcker.

Under förra läsåret deltog ca 500 lärare i Malmö i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet. Läslyftet är en nationell satsning som har sin utgångspunkt i de sjunkande  resultaten i läsförståelse hos våra elever och som betonar vikten av att eleverna ges förutsättningar att utveckla läsande och skrivande i alla ämnen. Texterna som ingår bygger på aktuell forskning och har skrivits av experter inom läs och skrivutveckling. Fortbildningen bygger på ett kollegialt lärande där lärare samtalar kring texter och aktiviteter och delger varandra tankar och erfarenheter.

Utvärderingen, som gjordes i maj efter första årets satsning, visar att mer än 90 % av deltagarna anser att Läslyftet har påverkat deras undervisning. Ca 60% svarar att de arbetar mer medvetet med texter i sin undervisning och drygt 50% att de använder språkutvecklande metoder och textsamtal mer medvetet än tidigare. Läslyftet har med andra ord påverkat möjligheterna för eleverna till språkutveckling  i alla ämnen positivt.

Inför nästa läsår ser vi dock att betydligt färre grundskolor i Malmö valt att delta i Läslyftet vilket är mot trenden i övriga Sverige. Med tanke på omfattningen av satsningen och de goda resultaten efter första årets arbete hade det varit önskvärt att arbetet fått fortsätta i större utsträckning.  Handledare menar att det var först i slutet av läsåret som effekterna av insatsen blev tydliga. Att förändra fortbildnings- och undervisningskultur tar tid och kräver ett långsiktigt arbete.  Under första året provade och  reflekterade lärarna kring övningar och teori. Ett andra år hade kunnat ge möjlighet till att förändra arbetssätten mer på djupet så att ett nytt förhållningssätt till språk i alla ämnen och allas ansvar att utveckla det förverkligas.

Vid de skolor som fått statsbidrag har handledare fått utbildning av Skolverket och Malmö Högskola. Dessa handledare, och även de som varit handledare utan statsbidrag, har fått stor erfarenhet av av att handleda det kollegiala lärandet. Deras erfarenhet bör tas tillvara i skolornas fortsatta utvecklingsarbete. De kommer att erbjudas fortsatt stöd på Malmö Högskola i  arbete med Läslyftet och annat kollegialt lärande. Se anmälan här 

Detta läsår kommer gymnasieskolorna att påbörja arbetet med Läslyftet. Erfarenheterna från grundskolans första år har tagits till vara och legat som grund för de förberedande handledarträffar som hållits under våren med gymnasielärarna. Det finns nu även möjlighet för förskolor att planera för och delta i Läslyftet.

På Pedagogisk Inspiration fortsätter vi att på olika sätt följa och stödja arbetet med Läslyftet. Detta gör vi bl.a. genom att bjuda in till träffar både med grundskolans och gymnasieskolans handledare (Pedagog Malmös kalendarium).

Mer information om Läslyftet finns på Läs- och skrivportalen.

Text: Anna Jeppsson och Cristina Nordman