Malmöpedagoger på nordisk konferens i Oslo kring IKT och flerspråkighet

Ordmoln med olika begrepp kring kollegialt lärande.

Fakta om nätverket FLINNätverket FLIN (se faktaruta) arrangerade en nordisk konferens i Oslo kring flerspråkighet och IKT i oktober 2014.

I konferensen medverkade föreläsare från olika nordiska länder som berättade om sina reflektioner kring IKT:s betydelse för flerspråkiga elever samt visade goda och lärorika exempel.

Syftet med konferensen var att utveckla kvalitéten och innovationer för språkutveckling och inlärning riktade till flerspråkiga barn, elever och de vuxna i Norden som har majoritetsspråket som sitt andraspråk.

Helhetssyn på elevens lärande

En av huvudföreläsarna var Peppi Taalas, direktör för språkcentrum i Jyväskyla universitet i Finland. Peppi innehar en docentur i mångmedial språkpedagogik samt är vicepresident för Eurocall (den europeiska organisationen för teknologi i undervisningen). Hon talade om en helhetssyn på elevens lärande i första hand.

Peppi presenterade sin bild av ”Design för helhet”, vilket innebär att en undervisning som baserar sig på kognitiv, social och pedagogisk närvaro, kräver reflektion med elevens lärande i fokus oavsett på vilket sätt undervisningen sker. Hon kritiserade synen på IKT:s undergörande roll ifall det sker utan koppling till den helheten som formar elevens lärande, trots konferensens huvudsyfte.

IKT, genrepedagogik och ASL

Bland många lärare som använder digitala verktyg i undervisningen, kan nämnas Karin Pettersson och Maria Larsson som är grundskollärare på Kvarnbackaskolan i Kista, en mångkulturell förort till Stockholm där nästan alla elever har ett annat modersmål än svenska. I Karins försteläraruppdrag ingår att utveckla IKT, genrepedagogik och ASL (att skriva sig till läsning) på skolan. Hon arbetar nu som klasslärare i åk 3. I den klassen har hon kombinerat ASL och genrepedagogik med mycket goda resultat.

Alla nordiska grannländer

Lisa Adamsson, Center för skolutveckling, Göteborg föreläste om ”Litteracitet i en digital tid” och Sofie Johansson Kokkinakis, Göteborgs universitet om Datorbaserade möjligheter till bedömning av språkkunskap hos andraspråkselever idag och i morgon. Föreläsarna representerade alla våra nordiska grannländer och gav en god bild av var vi befinner oss i den digitala världen inom skolan.

Några röster från deltagare i Malmö

Anne Davidsson lyssnade till en föreläsning som heter ”Hjälpen är bara en tweet bort” av Anna Kaya. Anne skriver så här:

Anna Kaya, lärare och webbredaktör på Nationellt centrum för svenska som andraspråk höll en föreläsning med titeln ”Digitalt kollegialt lärande – för andraspråkselevernas skull” där hon beskrev hur webben och sociala medier kan fungera som ett redskap för professionellt lärande. Facebook-grupper, twitter och bloggar är en enorm resurs där vi kan hitta stöd och inspiration, sprida kunskaper och erfarenheter. Sociala medier kan också fungera som starka verktyg för att skapa opinion och lyfta upp andraspråkselevernas situation i den svenska skolan.

Ordmoln med olika begrepp kring kollegialt lärande.
Bild från Anna Kayas föreläsning.

Själv har Anna Kaya blivit vald till en av Sveriges viktigaste skolpersoner, mycket tack vare sitt ivriga twittrande. Anna Kaya brinner för det digitala kollegiala lärandet och genom att lyssna på henne inspireras vi till att skaka liv i twitter-konton och bloggar, inte för vår egen skull, utan för andraspråkselevernas skull. De läsare som är intresserade av att ta del av vad Anna skriver kan göra detta via följande länk: ”Ny i svenska skolan”.

Anna Kaya på Twitter: @Anna_Kaya

Av Anne Davidsson, förstelärare på Högaholmsskolan.

Ajla Dautovic, förberedelseklasslärare i Högaholmsskolan som också deltog i konferensen, skriver så här om en föreläsning ”Om språkutveckling med digitala verktyg”, som hon deltog i:

Hulya Basran arbetar som lärare i en förberedelseklass där hon låter digitala verktyg vara en stor del av undervisningen. Hon menar på att digital delaktighet är en viktig faktor när barn lär sig ett nytt språk. Arbetet med digitala verktyg gör att det krävs mer engagemang av eleverna då det handlar om multimodalt arbetssätt. Det leder till mer aktiva och skapande elever.

Man ska dock tänka på att all digital användande skall sättas i ett pedagogiskt sammanhang och att man som lärare får tänka på hur lärandet ska organiseras. Vilket lärande som sker och kopplingen till läroplanen.

Hulya Basaran är själv väldigt aktiv i sociala medier och delar gärna med sig av sina erfarenheter. Vill man veta mer om hennes arbete kring nyanländas lärande och digitala verktyg kan man följa henne på bl.a. på Twitter (@hulbas).

Enligt Basaran är digitala verktyg en självklar del av undervisningen. Det kräver mycket arbete, men belöningen är stor. Det gäller bara att börja arbeta medvetet med digitala verktyg och framförallt att våga. ”Du behöver inte lära dig för att börja, men du behöver börja för att lära dig”.

Så här skriver av Aida El-Abdallah, modersmålslärare på Högaholmsskolan:

I oktober deltog jag i föreläsningar som handlar om IKT och flerspråkighet inom förskola och skola som ägde rum i Norge. Jag vill dela med mig intressant föreläsningen av Marit Lunde, NAFO, där hon synliggör vikten av att ta tillvara resurser som finns på Tema modersmåls webbplats för andraspråkselever. Hon menar att antalet elever med annat modersmål än svenska har ökat de senaste åren. Nu är det dags att börja använda och ta tillvara resurser som finns på ”Tema modersmåls webbplats”.

Tema modersmåls webbplats stödjer undervisningen och underlättar kunskapsutvecklingen hos elever med ett annat modersmål än svenska. Webbplatsen ger de bästa möjliga förutsättningar för kunskapsutveckling på ett ändamålsenligt sätt. Detta beror på att webbplatsen innehåller olika nyanserade teman som finns på olika språk. Dessa teman täcker flera av språken som används i skolans olika ämnen. De olika animationsteman innehåller tema ord som beskriver olika aktionsprocesser i både ljud och bild. När elever med ett annat modersmål än svenska använder sig av den skapar de förförståelse för temat som klassläraren kommer att börja med. Att skapa förförståelsen är språkutvecklande speciellt för andra språk elever.

Läraren kan visa eleven Tema modersmåls webbplats och använda sig av digitala underlag som finns erbjudna på sidan. Det enda läraren behöver göra är att välja det språk som passar eleven. Eleven kan lyssna-läsa-samtala och jämföra två eller tre språk samtidigt. Eleven får en överskådlig bild på mindre än en minut i tre språk svenska-engelska-elevens språk som finns under bildteman. Det finns mycket annat i webbplatsen att utforska, som t.ex. matematikbegrepp som finns på olika språk. Dessutom så är denna webbplats kopplad till Lgr11. Det är en god förutsättning att lärare använder sig av digital förhållningsätt med eleverna, eftersom digitala verktyg brukar vara betydelsefulla för elevernas möjligheter att utveckla digitala kompetenser.

Tema modersmåls webbplats är en väldigt pedagogisk och lärorik sida för att den underlättar förförståelse och skapar förståelse inom skolans olika ämnen. Jag uppmanar alla lärare men framförallt förberedelseklasslärare att besöka och använda sig av sidan samt ta tillvara på de digitala resurser som finns på webplatsen. Sidorna hittar ni genom följande länk: ”Tema Modersmål

Nationellt centrum för svenska och svenska som andraspråk (NC) har länkar till föreläsningarna på sin hemsida och den intresserade kan ta del av dessa via följande länk ”Inspelade föreläsningar om IKT och flerspråkighet”.

Bloggat av: Pia Håland Anveden, utvecklingssekreterare, Pedagogisk Inspiration Malmö