Malmös biblioteksplan för lärande

Pusselbit där det står Varje elevs bästa skola.
Igår beslutade äntligen Kommunfullmäktige att godkänna Biblioteksplan 2016 – 2020 Malmös folk- och skolbibliotek!

Det viktiga i den nya planen vad gäller skolbibliotek är betoningen på skolbibliotekariens kompetens och betydelsen av bemannde skolbiblioteksverksamheter; “Kompetent skolbibliotekspersonal, som är integrerad i det pedagogiska arbetet, är en mycket kraftfull strategisk resurs för skolan för att uppnå verksamhetsmålen.”

Dessutom poängteras samverkan mellan yrkesgrupper och skolledarens ansvar; “Skolbiblioteken är skolledarnas ansvar. Skollagen säger att alla elever i grundskolan oavsett skolform skall ha tillgång till ett bibliotek och att tillgången till skolbibliotek skall utformas på ett sätt som gör att elevernas kunskapsutveckling gynnas… Det är önskvärt att antalet skolbibliotekarier ökar i Malmö. Ett bemannat skolbibliotek där skolbibliotekspersonalen samverkar med skolledning samt pedagogisk och övrig personal är en förutsättning för elevens lärande.”

Ett styrdokument

Biblioteksplanen är ett styrdokument för alla med ansvar för eller som arbetar med folk- och skolbiblioteksverksamhet i Malmö under perioden 2016-2020. De kommunala skolbiblioteken omfattas av planen sedan tidigare och verksamheterna regleras av Bibliotekslagen (2013:801) och Skollagen (2010:800). Nytt i planen är att även förskolebibliotek inkluderas.

Skolnämnderna framförde dock några kommentarer i sina remissyttranden gällande texten kring skolbibliotekspersonal. De anser att det ibland kan vara lämpligt att ha annan kompetens än biblioteksutbildad personal. Dessutom poängterades att planen inte ska verka kostnadsdrivande för enskilda skolor. Här kan du läsa planen i sin helhet.

Årlig kartläggning av Malmös skolbibliotek

Vi biblioteksutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö gör årligen en kartläggning av stadens kommunala skolbiblioteksverksamheter. Denna visar att kvaliteten på skolornas skolbibliotek varierar kraftigt. Vissa skolor har obemannade bokrum, vilket knappast kan benämnas som en skolbiblioteksverksamhet. En del skolor har skolbibliotek som är bemannade några få timmar i veckan och andra skolbibliotek har heltidsanställd personal. Personalens utbildning varierar också kraftigt.

På Malmös grundskolebibliotek är det i huvudsak så kallade lärarbibliotekarier (utbildad lärare med uppdrag för skolbibliotek) som arbetar. Endast ca en fjärdedel av personalen på Malmös grundskolebibliotek utgörs av fackutbildade bibliotekarier. På gymnasiebiblioteken är de anställda fackutbildade bibliotekarier. Tillgången till skolbibliotek är med andra ord långt ifrån likvärdig i Malmö. Kartläggningen visar dessutom att det finns ett samband mellan att skolbiblioteket är bemannat med fackutbildad personal och att det genomförs en planerad pedagogisk biblioteksverksamhet.

Samverkan med skolförvaltningarna förskole- och skolbiblioteken

Som biblioteksutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö stödjer vi i samverkan med skolförvaltningarna förskole- och skolbiblioteken, så att dessa verksamheter kan utvecklas med ett tydligt fokus på elevernas behov och måluppfyllelse. Vill du som skolledare i Malmö ha stöd i hur du förankrar din biblioteksverksamhet i Malmö stads biblioteksplan? Kontakta biblioteksutvecklarna på Pedagogisk Inspiration Malmö.

Syftet med den här filmen är att ge en introduktion i vad Malmös biblioteksplan är. Vad är en plan? Varför finns en plan? Och framför allt: Hur kan Malmös skolledare levandegöra planen på just sina skolor?

Min förhoppning är att Malmös nya biblioteksplan ska bidra till en ökad likvärdighet för Malmös barn och elever!

Text: Karin Ahlstedt

Denna film är för närvarande inte tillgänglig eftersom den inte är tillgänglighetsanpassad med textning och/eller syntolkning. Redaktionen arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra så mycket material som möjligt och hoppas på er förståelse. Har du frågor, kontakta pedagogmalmo@malmo.se