Munkhätteskolan skattar sin digitala mognad i ny självskattning

Digitaliseringsgruppen på Munkhätteskolan. Från vänster: Martina Matanovic, biträdande rektor, Lena Myhre, lärare 7-9, Isak Juhlander, lärare 4-6, Cecilia Wallin Ahlgren, speciallärare 4-6, Linnea Holmgren, lärare 1-3, Gabriella Ramnerö, lärare 1-3 och Johan Holmgren, lärare 7-9 musik.

En gång om året genomför grundskolorna i Malmö en självskattning av digital mognad inom handlingsplanen Varje elevs bästa skola – digital certifiering. Precis som förra året vid samma tidpunkt så är det ett mycket pressat läge ute på skolorna på grund av pandemin och ungefär hälften av skolorna har haft möjlighet att påbörja sin självskattning så här långt. Munkhätteskolan är en av dem som är klara.

Kenneth Kristoffersson arbetar som IT-pedagog på Munkhätteskolan. I år genomförde han och kollegorna den nya självskattningen inom handlingsplanen Varje elevs bästa skola – digital certifiering 2022-2025 för första gången.

– Självskattningen gjordes på vårterminens första arbetsdag av representanterna i de olika arbetslagen. Då vi fick de nya frågorna så pass sent var det svårt att hinna ha ett möte med dem som genomför frågorna ute i arbetslagen innan själva genomförandet.

På Munkhätteskolan delas personalen upp i mindre grupper, där en representant från digitaliseringsrådet tar till sig vad deltagarna tycker och fyller sedan i skattningsformuläret. När Kenneth sedan träffar sina kollegor i digitaliseringsgruppen tas det upp vad de olika grupperna har sagt.

– Årskurserna F-3 delas upp i två grupper, 4-6 i två grupper och 7-9 i tre grupper för att det skall vara ungefär lika många deltagare i varje grupp, berättar Kenneth.

Kenneth fanns som ett stöd när skolans ledning gjorde sin skattning. Därefter genomfördes självskattningen av honom själv tillsammans med de andra i digitaliseringsgruppen och sedan samlade Kenneth in alla arbetslagens kommentarer till självskattningen för att ta med i skolans egen sammanställning av den.

– I år hann vi inte ha ett möte innan, då vi ville göra självskattningen direkt efter julledigheten. Därför fixade jag till ett eget dokument till oss, delade ut det tillsammans med det informationsmaterial som vi fick från centralt håll och bad representanterna att ta kontakt med mig om de hade några frågor. Alla representanter har gjort självskattningen innan så de kände till rutinen och behövde bara läsa igenom förändringarna i den nya självskattningen.

Personalens diskussioner kring de olika nivåerna som de ska skatta sig kring fångas upp i arbetslagen som kommentarer eller färgmarkeringar i Kenneths utdelade dokument. Rött innebär ”inte i närheten”, gult ”på väg, men inte helt framme” och grönt ”här är vi i hamn”.

– Personalen kan på så sätt använda färgerna på delar av ett påstående och inte som i självskattningen, där allt ska vara mer svart eller vitt, säger Kenneth.

Efter självskattningen sammanställer Kenneth skolans resultat och presenterar det för skolledningen och digitaliseringsgruppen. Detta ligger sedan som en grund för skolans fortsatta arbete med implementering av digitalisering. Resultatet blir också ett kvitto på hur tidigare fortbildningsinsatser har fungerat.

– Vår skolas största utmaning i det fortsatta arbetet blir att hitta den tid som behövs för att lärarna skall hinna anpassa sig till de krav och den förändrade undervisningssituationen, som en mer digitaliserad skola innebär, säger Kenneth.

Handlingsplanen och självskattningen väcker fler tankar.

– Vi jobbar mycket med att få fram den dokumentation som behövs på en skola som Munkhättan. Det skulle vara bra om vi i Malmö hade en tydlig plan för alla de dokument inom digitalisering, som behöver finnas, och att vi kunde hjälpas åt mer mellan skolorna. Inom EHT så är det tydligt att det skall finnas en krisplan, en åtagandeplan, en hälsoplan och så vidare. Inom IKT så skulle det vara bra om vi delade upp det som kallas digitaliseringsplan i ett antal olika standardplaner, som till exempel kommunikationsplan, målbild, policy och undervisningsplan, berättar Kenneth.

I februari kommer Munkhätteskolan kunna ta del av sitt samlade resultat i en beslutsstödsapplikation i Qlik Sense.