Ny skolbibliotekarie på Pedagogisk inspiration Malmö brinner för läsning och litteratur

Barbro Hallberg.

Barbro Hallberg, ny skolbibliotekarie på Pedagogisk inspiration Malmö brinner för läsning och litteratur. Hon ser skolbibliotekarier som en självklar del av skolans verksamhet och menar att ett skolbibliotek kan vara avgörande för hur elever utvecklar sin läsning.

– Man kan inte ha en skola utan ett bemannat skolbibliotek, säger hon bestämt.

Som skolbibliotekarie på Pedagogisk inspiration kommer Barbro att arbeta med skolbiblioteksutvecklingsfrågor. Hon kommer att arbeta utåt gentemot skolorna och tanken är att hon ska vara ett vara ett stöd till skolornas verksamhet.  Ett uppdrag som hon ser fram emot som både spännande och utvecklande.

– Tanken är att jag ska inspirera till utveckling. Jag hoppas att det kommer att utmynna i många möten och tankar. Jag tror inte att alla skolbibliotek ska se likadana ut. Varje skola ska utifrån sina behov forma och utveckla sitt bibliotek. Min roll blir att lyssna in och stötta dem i det arbetet och mot de mål som de vill utveckla.

Ett stöd i förändring och uppbyggnad

Barbro är utbildad bibliotekarie och grundskollärare i SV/SO. Hon har också erfarenhet av att arbeta som IKT-pedagog centralt i Kristianstad, ett uppdrag som innebar att hon handledde pedagoger hur de kunde använda datorn som pedagogiskt verktyg. De senaste åren har hon arbetat som skolbibliotekarie på en F-9-skola i Kristianstad samt på skolbibliotekscentralen.

– Med den erfarenheten som jag har tror jag mig kunna vara ett gott stöd för skolbibliotek både i förändring och i uppbyggnad, säger Barbro.

För Barbro är det viktigt att skolbiblioteket är en del av skolans verksamhet.

– Det går inte att vara en isolerad ö. Måldokumentet för skolbiblioteket bör vara läroplanen och den ska man arbeta utifrån, säger hon.

Skolbibliotekarien i skolan

Barbro menar att det är viktigt att ta tillvara på skolbibliotekariens kompetens i skolan. Skolbibliotekarien ska samarbeta med pedagoger och ledning, knyta verksamheten till undervisningens innehåll samt hitta kontaktytor för ett samarbete. Allt i syfte för att arbeta med elevernas måluppfyllelse.

Enligt henne står skolbiblioteket på två ben, läsning och MIK (mediainformationskunnighet).  Barbro trycker på vikten av att aktivt arbeta för att utveckla elevers läsning.

– En god läsutveckling är identitetsutvecklande, man växer som människa när man kan identifiera sig med karaktärer i en bok. Läsning handlar om att läsa med flyt för att kunna tillgodose sig innehåll som behövs för kunskapsinhämtning. Det handlar också om förståelse för det lästa.

Positivt förhållningssätt till läsning

Barbro säger dock att hon har respekt för människor som inte läser. Att fråga om någon tycker om att läsa tycker hon är onödigt. Istället ser hon ett positivt förhållningssätt till litteratur som grundstomme för att utveckla läsintresse samt som god stöttning i att hitta rätt litteratur.

Barbro förtydligar också att det handlar om olika delar av läsning. ”Lustläsning” är en sak, ”måsteläsningen” en annan. Hon poängterar hur centralt det är att vara ärlig med läsningens syfte för att skapa förståelse.

– När det kommer till ”måsteläsningen” behöver man inte tycka det är roligt men veta att det är viktigt.

Barbro Hallberg sitter i en fåtölj med en läsplatta.

Bokprat och boksamtal

Barbro ser både bokprat och boksamtal som praktiska aktiviteter för att väcka läslust och bidra till läsförståelse.

– Bokprat kan inspirera till läsning bara genom att presentera böcker för elever och pedagoger. Som skolbibliotekarie är uppdraget att hålla sig ajour med utgivningar och utbud, något som kan hjälpa pedagoger att förmedla litteratur som stimulerar läsning, berättar hon.

– Boksamtal är i sin tur stöttning för läsförståelse då man pratar om en boks innehåll och kommer in på djupet. Det här kan man som skolbibliotekarie göra både i klassrummet och på plats i biblioteket, fortsätter hon.

Drama i film och böcker

Barbro värnar också om MIK. Hon ser det som essentiellt att kunna sålla i det stora flöde av information som elever av idag blir matade med. Hon menar att det bör ske i samspel med övrig undervisning.

– Det gäller att arbeta med källkritik i en kontext och få eleverna att knyta an till det som de arbetar med för stunden. Det gäller att öppna elevernas ögon för frågor som vem har gjort det här och varför, säger hon.

Pedagogisk inspirations nya skolbibliotekarie må läsa mycket i arbetet men det hindrar inte henne från att vidhålla litteraturintresset på hemmaplan. Hon läser gärna, mycket och det mesta. Får hon välja blir det dock helst drama åt det mörka hållet. Detsamma gäller film som är ett annat stort intresse hos Barbro. För att koppla ifrån tar hon gärna en simtur, i tempererat vatten.

På en skola är man som skolbibliotekarie ofta ensam om sin yrkesroll. På Pedagogisk inspiration  Malmö arbetar fem bibliotekarier.

– Det är trevligt att ha kollegor med samma yrkesroll. Jag ser verkligen fram emot att kunna bolla idéer med personer som arbetar med, och brinner för samma sak, avslutar Barbro.

Text: Marina Walker
Foto: Marina Walker och Caroline Södergren