Ny spännande tid efter avklarad processledarutbildning

Grupp av människor runt runda bord framför projicerad presentation.

Fredagen den 9/12 var det sista träffen i den här omgångens processledarutbildning för nittio förstelärare, rektorer och processledare från gymnasiet/komvux i Malmö. Lisbeth Gyllander och Jaana Nehez (strategiska utvecklare på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg) har lett utbildningen. Sista gången var huvudfokus på redovisning av aktionsplaner för hur vi kan jobba vidare i de processer kring skolutveckling som vi just är inne i.

Utbildningen har hållits under nio stycken fredagseftermiddagar det senaste året. Inledningsvis handlade den mycket om grupprocesser och samtalsmetodik. Sedan fortsatte vi med kollegialt lärande, coachning och handledning – uppgifter som många förstelärare jobbar med varje vecka. Vidare tittade vi på verktyg för att analysera skolkultur och skolutveckling, vilka sedan kopplades ihop med det systematiska kvalitetsarbetet.

Just sammankopplingen mellan det kollegiala lärandet och det systematiska kvalitetsarbetet är det som jag allra mest tar med mig från utbildningen. Såhär skriver Scherp om kvalitetsredovisningar:

“Kvalitetsredovisning utifrån ett lärandeperspektiv på skolutveckling utgör i första hand en dokumentation av skolornas utvecklingsarbete där man formulerar de lärdomar man gjort om hur man på bästa sätt kan bidra till elevernas lärande och utveckling utifrån sin pedagogiska helhetsidé och det uppdrag som formulerats i läroplaner och skolplaner. Kvalitetsarbetet är inriktat på att gemensamt förstå sig på sambandet mellan vad man gör och vad man uppnår med det man gör” (Scherp, 2013, s. 250)

Jag tänker att det kollegiala lärandet behöver utgå från de utvecklingsområden som identifieras i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kollegiala lärandet är samtidigt det verktyg som för kvalitetsarbetet framåt – när lärare samarbetar strukturerat, fokuserat och långsiktigt kring att utveckla kunskaper och färdigheter kring undervisningen, så lär vi oss nya saker om vad som är kvalitet i undervisningen. Jag tror inte att det går att frikoppla begreppen ”kvalitetsarbete” och ”kollegialt lärande” i skolans värld, utan de hakar hela tiden i varandra.

Nu är alltså processledarutbildningen avklarad för den här gången och det känns både lite sorgligt och spännande. Sorgligt, för att det redan är över när det finns så mycket mer att lära, men samtidigt spännande att få tid över att implementera allt vi lärt!

/Marie Sjöblom

Lektor i kollegialt lärande (på 50%) och lärare i matematik/programmering (på 50%).

 

Referenser

Scherp, H-Å. (2013). Lärandebaserad skolutveckling: lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat. Lund: Studentlitteratur.