Öppet hus vid Malmö Högskola – samverkan Pedagogisk inspiration

Presentation av forskningsledarna vid Pedagogisk inspiration, 15/2, kl.15-17, Sal E323

Pedagogisk inspiration, Malmö stad och Malmö högskola har ingått i ett samarbete som syftar till att utveckla och stödja skolor på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tre forskningsledare har anställts för att stärka detta arbete. Forskningsledarnas uppgift är att entusiasmera och stödja lärare i förskolan, skolan och vid högskola såväl genom att delta i som att påbörja och leda forsknings- och utvecklingsprojekt. I åtagandet ingår att söka externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, samt att utveckla aktionsforskningsprojekt och processlärande. Nya mötesformer för kunskapsdelning ska utvecklas och initieras liksom former för handledning av förskollärare och lärare som arbetar inom Malmö stads organisation. Som ett led i detta arbete bjuder vi nu in intresserade forskare vid Malmö högskola och lärare/förskollärare och annan personal i Malmö stad till öppna seminarier under våren.

Migration och nyanländas lärande 22/3, kl.15-17, Sal E239

Mobilitet och migration är en utmaning på ett flertal olika plan för det svenska utbildningssystemet. Vid det här seminariet kommer nyanländas lärande och mottagning vid Malmös skolor att diskuteras. Jonas Sjölander, docent i historia och forskningsledare vid Pedagogisk inspiration, inleder och presenterar pågående projekt och insatser i ämnet. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt uppbyggnadsarbetet av ett forskningscentra kring nyanländas lärande vid MAH som är pågående och som har tilldelats nätverksstöd av högskolan. Andra forskare och intresserade vid MAH är välkomna att delta i diskussionen och presentera egna projektidéer eller arbeten.

Förskola och professionsutveckling, 19/4, kl.15-17, Sal E323

Vid seminariet kommer flera projekt som är relaterade tillförskola och professionsutveckling att tas upp och diskuteras av Sven Persson, professor i pedagogik. Det berör bland annat ögonblicksforskning, forskningscirklar och pedagogiska relationer. Deltagare är välkomna att diskutera dessa projekt, nya projekt eller andra erfarenheter som är kopplade till temat för seminaret.

Ämnesdidaktik, 17/5, kl.15-17, Sal E239

Vid seminariet kommer Anna Wernberg inleda med att presentera den ämnesdidaktiska forskning samt de projekt som bedrivs i uppdraget som forskningsledare i Malmö stad. Denna forskning tar sin utgångspunkt i variationsteorin. Andra forskare och intresserade vid MAH är välkomna att delta i diskussionen och presentera egna projektidéer eller arbeten.