Rondellen – Kollegialt Lärande med Kooperativt Lärande

Struktur i kooperativt lärande.

’Rondellen’ är en struktur inom ’Kooperativt Lärande’ och det är något som alltid har funnits inom möteskulturen. Det ligger en demokratisk och inkluderande tanke i att alla ska få säga sitt när ordet går runt. Till synes en enkel struktur men samtidigt så svår att inte ens vi vuxna alltid klarar det.

Hur många gånger händer det inte att turordningen bryts för att det uppstår associationer som leder till sidospår osv. Detta leder i sin tur till att alla inte har fått säga sitt innan tiden är slut. Gruppen hinner inte heller slutföra den uppgift de hade att göra.

Kollegialt lärande med hjälp av Kooperativt Lärande

Ska vi lära våra elever att föra demokratiska och inkluderade samtal måste kanske vi vuxna först själva klara det. Träffar för kollegialt lärande är ett utmärkt tillfälle att använda sig av ’Ordet runt’ och andra strukturer för Kooperativt Lärande.

Lärande samtal

Elisabeth Nordström, processledare vid Kommunförbundet Stockholm, forskar kring lärande samtal och kollegialt lärande. Hon illustrerar olika sorters samtal i en ”samtalstrappa”. Se en föreläsning med Nordström här.Samtalstrappan.

  • Vardagsprat. Då assoccierar och relaterar vi till varandras berättelser. Vardagspratet är ytligt men också oerhört viktigt. Det måste finnas på varje arbetsplats eftersom det ger nödvändiga andningspauser och är ett sätt att skapa relationer.
  • Diskussionen, handlar om makt och positionering. Vid diskussioner är vi inte intresserade av att lära något av motparten. Under diskussionen är vi dåliga lyssnare eftersom vi sitter och tänker ut nya argument medan den andra pratar.
  • Nätverks- och erfarenhetsutbyte – börjar närma sig lärande samtal men stannar just vid erfarenhetsutbyte och handlar sällan om reflektion och lärande på djupet.
  • Lärande samtal.  Alla bidrar med erfarenheter. Gruppen filtrerar fram vad man ska prata om. Därefter tydliggör och granskar gruppen begrepp inom valt område för att få fram gemensamma begrepp. Det fungerar inte att bara tycka till om saker och ting. Mellanrummet mellan teori och praktik granskas och man vänder blickarna mot sig själv för att  se om det finns ett glapp mellan tanke och handling. Lärande samtal ska alltid ha en samtalsledare som ser till att alla får komma till tals och får lika mycket talutrymme. Nordström talar om fem förhållningssätt i det lärande samtalet: respekt, ödmjukhet, äkthet, empati och ”dämpad entusiasm”.

Träning i aktivt lyssnande

’Rondellen’ är en träning i aktivt lyssnande och att inte avbryta när någon annan talar. Det gäller att hålla inne med sina egna kommentarer och associationer. Det är det som Nordström menar med ”dämpad entuiasm”. Var och en kan istället ha papper och penna för att notera det som är av intresse för egna reflektioner. Gruppen kan också ha en sekreterare som gör anteckningar vilka sedan används då gruppen ska välja ut vad de vill diskutera vidare kring.

Rondellen (Round Robin)

Den som leder en grupp eller en klass måste ordentlig tydliggöra vad som gäller för ’Rondellen’. Alla i gruppen måste också hjälpas åt att ta ansvar för att det ska fungera. Sandur/tidtagarur kan vara hjälpmedel att fördela taltiden jämt i gruppen. I ett klassrum med många grupper kan läraren utse en tidhållare i varje grupp. Tiden anpassas för varje uppgift. Att ge grupperna lång diskussionstid ger inte alltid bästa resultat. En taltid på 2-5 minuter för varje deltagare kan bidra till att det verkligt viktiga och kärnfulla kommer fram. Ev. kan var och en få några minuters egen tanketid med penna och papper innan ordet går runt.

’Rondellen’ kan användas både till repetetion, brainstorming, kunskapsdelning, idéer på lösningar samt utvärdering. Har var och en i gruppen mer än ett svar eller en idé, tas bara ett svar åt gången och ordet går runt på nytt till det att alla svar är givna.

’Rondellen’ är ofta en del av andra mer komplexa strukturer inom Kooperativt Lärande, t.ex. Pussel, Mötas på Mitten och En för Alla.
Struktur i kooperativt lärande.

Hämta grafik: Kooperativt Lärande – Ordet Runt by lottech Creative Commons BY-NC-ND

Text & grafik:
Charlotte Christoffersen
Pedagogisk Inspiration Malmö

line_lightgray_740

Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

Samtliga strukturer i denna blogg för Kooperativt Lärande (klicka på bilden):

Strukturer i kooperativt lärande.
line_lightgray_740