Psykologisk kraft som lyfter elevernas lärande

Människor samlade i aula.

Från och med höstterminens är psykologenheten samlad i gemensamma lokaler på Grundskoleförvaltningen, Rönnen. I våra nya lokaler finns goda möjligheter till kollegialt stöd och professionell utveckling. Här har psykologerna, som mestadels är ute på skolorna, sina arbetsplatser, där de skriver utlåtande, för journal och får möjlighet att reflektera  över allt det psykologiska arbete som sker ute på Malmös skolor. Vi är ca 30 psykologer som servar samtliga grundskolor i Malmö, med målet att ge alla skolor ett likvärdigt psykologiskt stöd som ska stödja alla våra elever i deras lärande och utveckling.

Varför arbetar det psykologer i skolan?

När psykologers kunskap om psykisk hälsa och ohälsa och kunskap om lärande och utveckling används med fokus på att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål har skolan bättre förutsättningar för att skapa en miljö som bidrar till ökat lärande, ökad trygghet och förbättrad hälsa hos eleverna. På detta sätt kan psykologisk kunskap bli till nytta för både elever, skolor och samhälle. (Psifos kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan, 2018)

Skolans psykolog bidrar med psykologisk kompetens och psykologiskt perspektiv i all  skolans verksamhet. Vi har alltid elevfokus oavsett om vi arbetar med individer, grupper eller med hela skolans organisation.

Hälsa och lärande går hand i hand

Elever som mår bra har lättare att lära. Att lyckas i skolan och att undvika tidiga skolmisslyckanden minskar risken för psykisk och fysisk ohälsa. Sambandet gäller också omvänt, ohälsa ökar risken för sämre skolprestationer. Kan vi bidra till att fler elever når målen i skolan och har en god hälsa torde deras uppväxtvillkor och förutsättningar för att skapa sig en positiv framtid öka. Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande för att skolan ska vara en salutogen kraft för alla elever.

Psifos kvalitetsmodell som visar psykologers arbete i elevhälsan.

 

Vi hjälper skolorna att möta utmaningar och se styrkor

Varje psykolog arbetar på 2-4 skolor, där de som EHT-psykolog deltar vid skolans olika forum för elevhälsa. Vårt mål är att varje EHT-psykolog ska ha god kännedom om skolan elever och skolans kultur, för att kunna bidra med psykologisk kunskap i skolans lärprocesser. Vi strävar mot att vara elevnära och synliga i vårt arbete. För att på bästa sätt kunna möta skolans behov behöver psykologerna ett nära samarbete med skolledning och skolans lokal elevhälsoteam. I detta arbete blir det viktigt för psykologen att ha goda samtal med skolans ledning kring skolans förväntningar på psykologens bidrag. EHT-psykologen behöver också ha god kännedom om skolans åtaganden, för att på bästa sätt kunna bidra i varje skolas utvecklingsarbete. Vi vill samarbeta för att skapa Varje elevs bästa skola.

Systematiskt tillsammans för lärande, STfL

Psykologenhetens åtagande är att utveckla och fördjupa enhetens arbete och kunskaper med ”Systematisk tillsammans för lärande”. Detta arbete ligger i linje med grundskoleförvaltningens ramverk ”Varje elevs bästa skola” och ska främja elevhälsans samverkan med skolans pedagogiska personal, alltid med fokus på elevernas lärande. Elevhälsomål och lärmål ska var tydliga och transparenta och arbete sker i nära samarbete med elever och vårdnadshavare, för att vi tillsammans ska nå bäst resultat.

Elevnära psykologarbete

Ifrån skolor och förvaltning finns ett starkt ösnkemål om att skolpsykologen ska vara synlig och närvarande i skolans dagliga verksamhet. Under det kommande läsåret kommer vi att utforska vad det innebär att vara en ”elev- och verksamhetsnära psykolog”, där psykologen är en naturlig del av den verksamhet som rektor leder på skolan, samtidigt som den organisatoriska tillhörigheten är centralt placerad med psykolog som närmsta chef. Vi hoppas på att stärka professionens kraft, så att vår gemensamma psykologkompetens kommer alla elever till gagn.

Ny ledningsorganisation

Sedan maj har psykologenheten en ny förstärkt ledningsorganisation och leds av enhetschef Johan Bjerin tillsammans med två sektionschefer, Kati Karvonen och Caroline Söderholm. Har ni som arbetar ute på skolorna tankar kring hur vi kan öka den psykologiska kunskapen ute på skolorna, för att främja lärande och hälsa, så hör gärna av er till oss. Vi ser fram mot emot ett händelserikt och spännande läsår!

 

Modellen hämtad från Psifos kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan, 2018, Figur 4, s. 20