Psykologi – Kunskap med kraft

Texten

Där det finns elever, där finns det lärande och utveckling. För oss som arbetar i skolan gäller det att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Vi vill att skolan ska vara en gynnsam plats för alla elever. Varje elev ska känna sig sedd och lyssnad på. Psykologisk kunskap och relationell kompetens är grunden för en god inlärningsmiljö och lärares kunskaper är avgörande för elevernas lärande utveckling.

Psykologenheten rustar pedagogisk personal med psykologisk kompetens

Under hösten har Psykologenheten varit aktiv med att rusta skolornas personal med kompetenshöjande insatser vad det gäller pedagogisk psykologi. Tillsammans med skolorna har vi fördjupat kunskaper kring undervisnings- och lärprocesser och undersökt psykologiska aspekter av dessa. Nedan följer en kort sammanfattning av några av höstens utbildningar och workshops.

Barns utveckling och lärande

Vi har boostat personal med kunskap kring barns normala kognitiva och sociala utveckling, dvs. utvecklingspsykologi. Utifrån utvecklingspsykologiskt perspektiv har vi tillsammans med skolans personal fördjupat kunskaper kring skolans kompensatoriska uppdrag, dvs. skyldighet att se till att alla elever ges förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven, oavsett socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariationer.

Flera skolor har fördjupat sina kunskaper kring bl.a. neuropsykiatriska tillstånd, intellektuella funktionshinder samt högpresterande elever med motivationsproblematik. Hur skapar vi goda inlärningsmiljöer för alla elever, även de som utmanar?

Lärmiljö

Vad är en bra lärmiljö? Jag tänker på ord som nyfikenhet, kreativitet, lekfullhet inspiration, lust, lugn, trygghet, utmaning, fokus, koncentration, ja orden är många och ibland kan de uppfattas som divergenta. Inlärningsmiljön är den miljö och de sammanhang som eleverna befinner sig i under skoldagen. Det omfattar klassrum, korridorer, matsal, idrottshall, skolgård och behöver vara anpassade och passa alla elevers kunskapsutveckling. Under ledning av skolpsykolog har skolornas personal möjlighet att delta i workshops kring ”classroom management” eller i skapandet av trygg och säker inlärningsmiljö, där alla elever känner sig inkluderande. I våra workshops får personalen kunskap och tid för samtal och reflektion och kan tillsammans arbeta fram konkreta lösningar för att öka kvaliteten i pedagogiska möten och samspel i skolans vardag.

Psykisk hälsa

Hälsa och lärande går hand i hand. Skolan är en starkt skyddsfaktor för psykisk hälsa. När elever lär sig nya saker och upplever att de lyckas mår de bra. När eleverna mår bra ökar lärandet. I våra utbildningsinsatser fokuserar vi på det som skolan kan påverka och bidra med för att skapa förutsättningar för hälsa och välmående. Under hösten har elevhälsan gått utbildning i suicidprevention och flera EHT-psykologer har tillsammans med kuratorer och medicinsk elevhälsa fördjupat lärandet i skolornas lokala elevhälsoteam. Har pedagogerna oro för en elevs hälsa, kan de alltid samtala med skolans psykolog för att gemensamt hitta sätt att stödja eleven.

Psykologenheten ger också utbildning i traumamedveten omsorg och i stresshantering.

Psykologisk kunskap som grund för skolornas utvecklingsarbete

Som elevhälsopsykolog förväntas psykologen ha goda kunskaper om skolornas utvecklingsarbete och bidra med psykologisk kunskap in i detta arbete. Hur nyttjar ni på er skola den psykologiska kompetens ni har och finns det mer som vi som psykologenhet kan bidra med. I enheten finns goda kunskaper om nyanlända lärande, interkulturell psykologi, identitetsutveckling, motivationsteori, anknytningsteori, dyslexi, dyskalkyli …. kort sagt ”psykologisk kunskap och psykologiska processer”.

Ta gärna kontakt med skolans EHT-psykolog eller sektionscheferna Caroline Söderholm och Kati Karvonen om ni har några frågor eller vill veta mer. Vi hjälper er att designa utbildningsinsatser som stödjer er skolas och era elevers utveckling!