Rektors pedagogiska ledarskap

Örtagåredsskolans exteriör.

Jag är rektor. Mitt huvuduppdrag är att leda utvecklingen av skolans kärnprocessundervisning. För att göra det krävs en förståelse av vardagspraktiken och de dilemman som mina medarbetare ställs inför. Dessutom behöver jag veta hur eleverna upplever sin skola och undervisning. Ett sätt att leda min verksamhet är att använda andra personers spetskompetens för att skapa bästa möjliga förutsättningar och resultat.

lise_lott_200_b
Lise-lott Nilsson, rektor på Värner Rydénskolan

Värner Rydénskolan (VR) stod vid höstterminsstarten 2015 inför flera utmaningar. Ledningsgruppen på VR var alla nya i våra uppdrag, var tredje medarbetare var nyanställd på skolan. Skolan hade fått stänga under en skoldag i mars p.g.a. dålig arbetsmiljö och måluppfyllelsen behövde höjas. Det behov jag såg var att var att personalen behövde utveckla sitt ledarskap i och utanför klassrummet. Ledarskapet är nyckeln till framgång. Vi behövde få en samsyn kring normer och värden och få detta att samspela med lärarnas ledarskap.
En rektor kan inte vara bäst på allt och är inget allmänpedagogiskt orakel. Vid höstterminsstarten 2015 valde jag därför att anlita Pedagogisk Inspiration Malmö. Pedagogisk Inspiration Malmö har till uppdrag att stödja skolförvaltningarna i Malmö i deras pedagogiska utvecklingsarbete. Två dagar i veckan under ett läsår har vi förmånen att ha två verksamhetsstödjare på skolan. Deras uppdrag är att coacha, auskultera och handleda lärare i ledarskap. Verksamhetsstödjarna fungerar också som ett stöd till skolledning genom att bidra med sina reflektioner och analyser av verksamheten. De är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Det går fort att bli en del av en rådande kultur på skolan och därför ser jag det som positivt att någon som i vanliga fall inte arbetar på skolan ser på verksamheten med andra ögon. Rent praktiskt fungerar det så att varje lärare på skolan blir auskulterad flera gånger kring ledarskapet i undervisningen. Läraren får en återkoppling där dennes utvecklingsområden är tydliga. Verksamhetsstödjarna deltar också i skolutvecklingsgruppen som består av förstelärare och skolledning. I skolutvecklingsgruppen planerar och följer man upp skolans åtaganden.
Flera av åtaganden bygger på att undervisningen analyseras och utvärderas av lärarna för att få ett bättre resultat hos eleverna. Det kollegiala lärandet har ett starkt vetenskapligt stöd. Forskning (Timperley, 2015) visar att på ett antal faktorer som är viktiga för elevernas resultat: fortbildning som varar under en längre tid, medverkan av extern expertis, tid för att processa ny information, lärarna ska bli engagerade i sin lärprocess så att den blir djup, lärarna utmanar sina tidigare föreställningar om undervisning och får möjlighet att diskutera. Som rektor kan jag nu 2,5 månad senare se hur organisationen har ändrats från att ha varit händelsestyrd till att numera vara målstyrd. Vi låter inte vardagen prioritera sig själv i samma utsträckning som tidigare. Med en tydlig organisation, tydliga mål och ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete ser vi att Värner Rydenskolan går i rätt riktning. För mig är det viktigt vara öppen och släppa in spetskompetens i organisationen. Tillsammans gör vi skillnad!
Lise-lott Nilsson
Rektor Värner Rydénskolan
grey_line_750
Läs artikel på Pedagog Malmö om verksamhetsstödjarna:
Lärare som ledare – Coaching för ökad struktur och gott ledarskap