Rollfördelning i Kooperativt Lärande

Struktur i kooperativt lärande.

Det är inte alltid helt enkelt för elever att arbeta i grupp. Men genom att ge varje elev en särskild funktion eller en roll kommer de att få stöd i att ta ansvar för sin egen aktivitet i gruppen. Rollerna ökar också interaktionens kvantitet och kvalitet inom gruppen.

Kooperativt Lärande innebär att eleverna studerar tillsammans i en social inlärningsgemenskap mot ett gemensamt lärandemål. Detta bidrar till att flytta undervisningens tyngdpunkt från att vara lärarcentrerad till att vara en process som betonar elevernas aktiva verksamhet.

Stödstruktur för grupparbetet

Att som lärare fördela olika roller till gruppmedlemmarna innebär att man ger eleverna en stödstruktur för grupparbetet. Syftet med att fördela olika roller är att förverkliga grundprinciperna för Kooperativt Lärande:

  • Positivt ömsesidigt beroende
  • Under personligt ansvar
  • Lika delaktighet och samtidig interaktion
  • Samarbetsfärdigheter
  • Återkoppling och Reflektion

Rollerna bör bytas så att var och en över tid har fått lära sig de olika rollerna. Med detta strävar man efter att varje elev med tiden ska internalisera de olika rollerna och senare fungera samtidigt i dem alla.

Förslag på rollfördelning i grupperna

Det finns många roller som kan tilldelas eleverna beroende den uppgift som ska utföras. Rollerna måste anpassas efter ålder och förmåga och de bör introduceras successivt. Läraren ger tydliga instruktioner och modellar för varje roll. Varje elev kan få ett kort med sin roll. Rollerna bör bytas så att alla får erfarenhet av alla rollerna. Så småningom kan varje elev i en grupp ta ansvar för två roller. Rollerna kan indelas i två grupper: uppgiftsroller och sociala roller:

Fokushållare – tar ansvar för att gruppen håller sig till ämnet och de uppgifter man har bestämt sig för att jobba med.

Ordfördelare – ser till att alla får komma till tals och ungefär lika mycket. Ordfördelaren använder sig av olika strukturer för detta.

Materialförvaltare – ansvarar för gruppens gemensamma material. Delar ut och samlar in material. Hämtar material som gruppen behöver.

Tidhållare – ser till att gruppen håller tidsplanen med delmål och att de blir färdiga med sitt arbete inom utsatt tid.

Kontrollör – Tar ansvar för att se till att alla har förstått uppgiften. Kontrollerar även med jämna mellanrum att alla i gruppen är delaktiga i arbetet och förstår vad som ska göras.

Antecknare – För minnesanteckningar. Skriver ner vad gruppen gör, viktiga saker som gruppen kommer fram till, saker som gruppen bestämmer att de ska göra m.m.

Berömmare – tar särskilt ansvar för att berömma gruppmedlemmar så snart de gör något bra.

Uppmuntrare – Sporrar och uppmuntrar övriga gruppdeltagare. Synliggör det som går bra och som för arbetet framåt.

Sammanställare & förtydligare – sammanfattar och förtydligar arbetet med egna ord innan varje arbetspass avslutas. Han/hon kan också be gruppmedlemmarna i tur och ordning redogöra för vad man har lärt sig eller kommit fram till.

Rapportör – Leder gruppens självvärderingsarbete efter varje arbetspass. Efter en checklista utvärderas både uppgiften och gruppens samarbete. Rapporterar gruppens självvärdering till läraren.

Källa: Sahlberg, Pasi & Leppilampi: Samarbetsinlärning. Runa 1998.

Struktur i kooperativt lärande.

Grafik: Kooperativt Lärande – Rollfördelning by lottech Creative Commons BY-NC-ND

 

Charlotte Christoffersen
Pedagogisk Inspiration Malmö

grey_line_750

Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

Samtliga strukturer i denna blogg för Kooperativt Lärande (klicka på bilden):

Strukturer i kooperativt lärande.
grey_line_750