Samarbete mellan lärare och bibliotekarie berikar elevens lärande

Hur kan lärare och bibliotekarie samarbeta på ett bra sätt? Varför bör fler kompetenser samarbeta i skolan? Vilka är vinsterna för eleverna? På vilket sätt leder samarbete till ökad måluppfyllelse?

Onsdagen den 27 november arrangerar Centrum för Pedagogisk Inspiration en kurs där du får svaren på dessa frågor.

Gymnasielärarna Karin Nilsson och Sofia Gustafson har lång erfarenhet av att samarbeta i olika projekt med elever. I flera av deras projekt har även bibliotekarien varit delaktig. Den allra viktigaste förutsättningen för ett lyckat projekt är, enligt Sofia och Karin, att man som samarbetande lärare och bibliotekarie har en gemensam förståelse för uppdraget, för lärandeprocessen och för elevers olika förutsättningar. I samarbetet och i mötet mellan lärarens kompetens och bibliotekariens kompetens skapas en fördjupad förståelse för eleven och dennes behov.

Sofia och Karin poängterar att bibliotekarien måste vara med i hela processen rörande elevens lärande. Bibliotekarien bör ingå i ämneslag och arbetslag, samt vara delaktig på de arenor där pedagogiska diskussioner äger rum. Utifrån läro- och kursplaner formulerar lärare och bibliotekarie gemensamt uppgifter och projekt. Samarbetet bör sedan fortgå genom hela lärandeprocessen: både i klassrummet och utanför. Gemensamt utformas aktiviteter och strategier så att elevens inlärning förbättras. Karin och Sofia poängterar även att bibliotekarien kan agera som bollplank i den formativa bedömningen.

Vid kurstillfället onsdagen den 27 november kommer Sofia och Karin att visa och berätta om sina erfarenheter från några projekt och peka på fördelarna med att man är flera kompetenser som samarbetar. De kommer att ta upp vinsterna med att bibliotekarien deltar i undervisningen och på på vilket sätt det leder till bättre lärande för eleverna.

Anmäl dig till kursen 27/11 klockan 15.00-17.00 här.

Text: Karin Ahlstedt