Samarbetsinlärning genom Fyrstegsraketen

Instruktion till fyrstegsraketen.

Det är först nu som vi börjar förstå betydelsen av Kooperativt Lärande, dvs att social interaktion och samarbete mellan elever har stor betydelse för elevers lärande. Det finns rikligt med litteratur om Cooperative Learning på engelska men endast en på svenska.

Omslag till samarbetsinlärning.Boken heter ”Samarbetsinlärning” och är från 1998. Trots att boken har några år på nacken är den på intet sätt ur tiden. Faktum är att det är först nu som Kooperativt Lärande börjar tillämpas i svenska klassrum och då många strukturer för elevers interaktion bl.a. används inom genrepedagogiken och Bedömning för Lärande (BFL).

Boken är skriven Asko Leppilampi och Pasi Sahlberg. Pasi Sahlberg känd för sin bok Finnish lessons om varför den finska skolan hamnat i topp i internationella kunskapsmätningar.

Traditionella normer styr interaktionen

Leppilampi och Sahlberg förklarar att samarbetsinlärningens grundelement är den språkliga interaktionen mellan eleverna. Normen i det traditionella klassrummet är att tal och tankeutbyte mellan eleverna inte är önskvärt. Samtal mellan elever anses snarare störa lärandet och vara orsak till till problem och förmedlare av dåliga intryck.

Samtidigt som studier visar att när elever ges möjlighet att jämföra sina egna föreställningar med andra blir individens subjektiva kunskap till objektiv kunskap. Samarbetet behöver nödvändigtvis inte innebära att utförandet av uppgifterna går snabbare eller att eleven erbjuds en genväg för att tillägna sig större helheter. Dess största betydelse är att den stärker elevens kunskapstillägnande och att det uppstår kognitiva konflikter, då eleven befinner sig i interaktion med andra i samma situation.

Träna förmågan att muntligt resonera och argumentera

I boken ’Samarbetsinlärning’ presenterar Leppilampi och Sahlberg ’Fyrstegsraketen’, (The Four-Stage Rocket av Elizabeth G. Cohen, 1986).

För att ett demokratiskt samtal ska uppstå krävs en struktur. Om eleverna inte har getts möjlighet att samtala utan har vant sig vid att lyssna till lärarna, har de flesta bristande förmåga att diskutera. I diskussionerna är eleverna kanske osäkra på vad som förväntas av dem och vet inte hur en bra och konstruktiv diskussion bör vara. Fyrstegsraketen  kan får eleverna att fästa uppmärksamheten vid fyra viktiga färdigheter; att uttrycka sig koncentrerat, att lyssna, att upprepa med egna ord och att verkligen delta.

Fyrstegsraketen kan användas inom de flesta ämnen. Flera övningstillfällen behövs för att eleverna ska behärska Fyrstegsraketen. I varje grupp utses en tidhållare för varje fas. Det ökar interaktionens kvalitet.

Kooperativt Lärande - Fyrstegsrakten

Hämta grafik: Kooperativt Lärande – Fyrstegsraketen by lottech Creative Commons BY-NC-ND

Litteratur:

Text & grafik:
Charlotte Christoffersen
Pedagogisk Inspiration Malmö

grey_line_750

Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

Samtliga strukturer i denna blogg för Kooperativt Lärande (klicka på bilden):

Olika strukturer i kooperativt lärande.