Skolbibliotekarie – världens roligaste jobb!

Det rör på sig i skolans värld. Bristen på utbildade lärare tvingar fram ett kreativt tänkande kring hur vi ska lösa krisen. Alla barn i skolan måste få möta kvalificerade och duktiga lärare. Men skolan är en komplex värld där undervisningen bara är en del. Det finns uppgifter som skulle kunna utföras av andra yrkeskategorier än lärare. Ett av de yrken som skulle kunna bidra till elevers måluppfyllelse är skolbibliotekarien.

Skolbibliotekariens jobb är ett ansvarsfullt arbete med mycket varierade arbetsuppgifter. Ett av världens roligaste jobb!
Det är inte alla som känner till vad en skolbibliotekarie gör. Det kan givetvis variera från skola till skola, men det är definitivt mycket mer än att stämpla böcker.

Skolbibliotek ska finnas på alla skolor enligt skollagen, men dilemmat är att lagen inte ger oss anvisningar om vad ett skolbibliotek är eller vilken kompetens en skolbibliotekarie ska ha. Detta är en av orsakerna till skolbiblioteken ser så olika ut.
De skolbibliotek som har hög kvalitet, är de som fungerar som en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet. De stödjer elevens lärande och vägleds av de styrdokument som gäller i skolan. En förutsättning för att kunna verka i denna anda, är att skolbibliotekarien är en person med kvalificerad och lämplig kompetens.

img_7345Kvalificerad utbildning

Grundläggande i bibliotekariens utbildning är gedigna kunskaper i kunskapsorganisation. Skolbibliotekarien är expert på att organisera, förmedla och använda information på ett sätt som underlättar för användaren.
Skolbibliotekarien har litteraturkännedom och god inblick i den aktuella barnboksutgivningen. Det ger förutsättningar för att kunna förmedla läsning som passar den enskilda eleven.

© PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI/MORADE CHERCHARI ; BIBLIOTHEQUE DE BOESkolbibliotekarien har kunskaper i MIK, medie- och informationskunnighet. I vår tid är kunnande i hantering och värdering av informationsflödet en nödvändighet för alla medborgare. Skolbibliotekarien kan här vara ett stöd och en resurs för läraren. Skolbiblioteken och skolbibliotekarierna är en viktig och ovärderlig resurs när skolorna digitaliseras. Unos uno pekar också på att skolbibliotekets pedagogiska funktion är något som både lärare och skolbibliotekarier behöver ta fasta på i det dagliga arbetet:

”För att få igång utvecklingen av skolan så att den blir digitalt kompetent måste rektor kratta manegen för lärarna och den övriga pedagogiska personalen, exempelvis skolbibliotekarier som har en nyckelposition när skolan digitaliseras”.

Sammantaget ger detta en bild av en yrkesperson med kvalificerade kunskaper. Den skola som anställer en bibliotekarie får alltså tillgång till kompetenser som kan komma alla elever till godo i deras utbildning.

Varierade uppgifter

Skolbibliotekariens yrkesutövning sker inte bara i biblioteket. Hen leder och deltar ofta i pedgogiska aktiviteter i klassrummet. Undervisning i informationshantering och källkritik, textsamtal i grupp och deltagande i läsfrämjande projekt är bara några exempel på arbetsuppgifter. En viktig fråga på senare tid är ungdomars agerande på sociala arenor. Skolbibliotekarier har genom sin kompetens i MIK möjlighet att i diskussioner och övningar medvetandegöra ungdomar och stärka deras digitala identitet.
I den digitalisering som pågår i landets skolor, är det inte sällan skolbibliotekarien som genom sitt kunnande är den som leder processen.

Skolbiblioteket är ingen ensam ö på skolan. Integrering i skolans verksamhet och samverkan, är en nödvändighet för att kunna använda skolbibliotekariens fulla potential. Skolbibliotekarien ingår för det mesta i ett eller flera arbets- eller ämneslag. Ibland är skolbibliotekarien en del av ledningsgruppen. Samsyn med pedagoger och ledning är viktigt. Kännedom om skolans styrdokument förutsätts och en skicklig skolbibliotekarie kopplar alla sina aktiviteter till läroplanen.

img_7346Sök skolbibliotekariejobben!

Det allra bästa med att arbeta som skolbibliotekarie måste väl ändå vara kontakten med barn och unga. Skolbibliotekarien lär känna och följer elever under deras skoltid. Meningsfullheten i yrket finns i att kunna påverka och inspirera unga att tillägna sig kunskaper som gör dem till självständiga och aktiva medborgare.
Skolbiblioteken är en frizon för många elever. En av få miljöer i skolan där de slipper bli betygssatta och kanske kan slappna av för en stund. Där utsatta barn ibland kan finna en vuxen att ty sig till.

Fler och fler skolor har fått upp ögonen för vilken resurs en skolbibliotekarie är. Många skolbibiotekarietjänster annonseras ut. Tag chansen att söka ett fantastiskt jobb. Det är helt enkelt världen roligaste jobb!

Foto: Sara Arildsson