Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på Malmö delar!

Språk- och kunskapsutveckling går hand i hand när ny kunskap tillägnas och uttrycks genom språket. Skolspråket och vardagsspråket skiljer sig ofta åt och skolspråket blir mer avancerat när eleverna blir äldre och kunskapsnivån ökar. Ju mer eleverna interagerar desto fler språkliga nyanser och lärande utvecklar de och samtalen utvecklar språket, inlärningen och tänkandet. Den här veckan har Malmö delar samlat resurser med just fokus på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt:

Stödmaterial för språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt

I detta gedigna stödmaterial presenteras olika strategier som alla har sin grund i ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. Metoderna är placerade som underrubriker som de vanligen brukar förknippas med, men kan och bör kombineras på ett flexibelt sätt i olika sammanhang och ämnen. För den som vill fördjupa sig ännu mer i teorierna finns dessutom länk till teoretiska bakgrunder. För att skapa ett flerstämmigt klassrum behöver pedagogen involvera eleverna i undervisningen och erbjuda dem möjlighet att påverka i själva lärprocesserna vilket materialet bjuder på många ingångar till.

Alfons och odjuret – tre språkutvecklande lektioner

Materialet vänder sig till dig som vill jobba språkutvecklande och i samarbete med modersmålslärare. Det innehåller en pedagogisk planering efter Cummins modell samt ett lektionsupplägg för tre lektioner. Upplägget riktar sig till såväl nyanlända som flerspråkiga och svenskspråkiga elever.

Utveckla dina resonemang i Samhällskunskap och SO

Det här arbetsområdet är språkutvecklande och handlar om att utveckla elevernas förmåga att resonera, främst kring orsaker. Ta del av dokument som förklarar, förtydligar, exemplifierar och konkretiserar vad det innebär att resonera. Innehållet vänder sig till både dig och dina elever. Välj dokument med ett innehåll som just du behöver. 

Språktrappan och NO

Språktrappan är en didaktisk modell som ger stöd för planering och analys av elevers språkanvändning, i detta fallet NO. I fyra steg exemplifieras hur Språktrappan kan användas i planering av ett ämnesinnehåll som handlar om räven. Tanken är ett exemplet ska fungera som inspiration. Modellen kan tillämpas på annat innehåll i NO och även inom andra ämnen.

Cirkelmodellen

Cirkelmodellen är en stöttande arbetsmodell där man efter att ha byggt upp förförståelse gör gemensamma aktiviteter för att till sist låta eleven skriva på egen hand.

Vi hoppas att ni har stor nytta av veckans smörgåsbord!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.