STL-utbildning (skriva sig till lärande) tillgänglig för alla!

Händer skriver på tangentbord.

Nu kan alla söka STL-utbildning!

I tidigare inlägg har jag skrivit om att Malmö stad och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i synnerhet satsar stort på STL. I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) första utbildningsomgång fick 10 kommuner efter stenhård konkurrens chansen att ta del av det forskningsbaserade didaktiska förhållningssättet för undervisning med IKT-redskap. Malmö stad fick som den 11:e kommunen vara med som pilotkommun för gymnasie- och vuxenutbildning. Under denna tid har Kristin Quist, Lizelott Löwendahl, Muska Andar och Ingela Hansson från Startskolan blivit certifierade STL-kursledare.

STL skall inte blandas ihop med ASL (att skriva sig till läsning) utan är ett förhållningssätt/modell för hur lärare kan jobba med IKT-redskap i klassrummet. Förhållningssättet/modellen är forskningsbaserad och studier har visat att den är synnerligen effektiv när det kommer till att öka elevernas lärande och måluppfyllnad. STL använder en rad av de framgångsfaktorer som forskning visar leder till ett lyckat digitalt didaktiskt arbete i klassrummet.

För att läsa mer om STL gå in på:

http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/fokusomradenskolutveckling/skrivasigtilllara

Annika Agélii Genlott som håller i utbildning för SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) räkning har utvecklat och beprövat modellen i Sollentuna kommun och har i två vetenskapliga artiklar visat hur effektivt den ökar elevernas lärande och måluppfyllelse:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513000857

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131516300859

Nu när den första utbildningsomgången är till ända öppnar SKL upp för alla som vill ta del av utbildningen. Det är inte längre kommuner som söker platserna utan enskilda lärare via sina huvudmän på varje skola. Det har visat sig vara en fördel om flera pedagoger från samma skola deltar i kursen för att utvecklas tillsammans. En framgångsfaktor är även engagerade skolledare som intresserar sig för utbildningen och det utvecklings- och förändringsarbete den leder till i klassrummet.

Kristin Quist från Startskolan kommer vara en av de som håller i utbildningen i Skåne. Observera att det inte bara är grundskolelärare som kan söka utan även undervisande personal på gymnasie- och vuxenutbildning.

Länkar till information och anmälan (sista anmälningsdag är 31:e maj 2017):

https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/utbildningiskrivasigtilllarandestl.11609.html

https://skl.se/download/18.6b78741215a632d39cb32c3a/1487926479016/Kursplan+f%C3%B6r+Skriva+sig+till+l%C3%A4rande.pdf

Som lektor följer jag AGVF:s satsning på STL från vad som sker i deltagarnas klassrum till vad som händer på utbildningsträffarna. Räkna med att höra mer om och av STL i framtiden.

/eder lektor inom IKT- och didaktikutveckling