Unik chans till fortbildning om konspirationsteorier

Foto: Colourbox

I sin utbildningsserie kommer Polly Harrow & Steve Wright vägleda till förståelse för hur traumainformerad praktik är nödvändig för ledare som vill odla medkänsla och empati i undervisning och lärande, minska oönskade beteenden och förankra respektfulla processer och åtgärder för att stödja barn och ungdomar. Andreas Önnerfors utbildning riktar sig till dig som i den pedagogiska vardagen möter konspirationsteorier, desinformation och informationspåverkan och Expo delar med sig av sina erfarenheter om högerextremism.

PI arrangerar en rad utbildningar i samarbete med kunniga internationella och lokala forskare och organisationer i det civila samhället i hopp om att skapa ett mer holistiskt synsätt på hur vi hanterar det vi möter i klassrummen eller på skolgården.

En utbildning med holistisk inriktning breddar barnens världsbild. Goda kommunikations- och interaktionsfärdigheter hjälper barnen att bygga upp lokala och interkulturella relationer samt sina egna identiteter, något som främjar deras välbefinnande och prestationer över tid och breddar deras världsbild.

När skolor tillämpar ett holistiskt synsätt uppmärksammar de elevernas fysiska, personliga, sociala och känslomässiga välbefinnande, liksom de kognitiva aspekterna av inlärningen.

Traumainformerad praktik med Polly Harrow & Steve Wright

I detta utbildningspaket lägger vi grunden för resten av utbildningen med en start med ”Training for Challenging Issues in Education” som utformats och levererats av Polly Harrow & Steve Wright. I denna utbildningsserie kommer de att vägleda till förståelse för hur traumainformerad praktik är nödvändig för ledare som vill odla medkänsla och empati i undervisning och lärande, minska oönskade beteenden och förankra respektfulla processer och åtgärder för att stödja barn och ungdomar.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Om konspirationsteorier med Andreas Önnerfors

Forskning har visat att elever som inte är socialt och känslomässigt väl anslutna löper större risk att hamna i konspirationsteoriernas fällor. Detta föreläsnings- och utbildningspaket med Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria, riktar sig till dig som i den pedagogiska vardagen möter konspirationsteorier, desinformation och informationspåverkan. Det vill lära dig hur dessa fenomen hänger ihop med radikalisering mot våldsbejakande extremism och hur du kan utveckla pedagogiska strategier för att bemöta det.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Föreläsnings- och utbildningspaketet innehåller en basföreläsning som utreder begrepp samt en föreläsning som konkret handlar om skolmiljön, pedagogiska utmaningar och verktyg som utgår från läroplanen (Lgr22) och som beaktar ämnesintegration och skolmiljön som helhet.

Expo om högerextremism

Det finns vetenskapligt bevisade kopplingar som visar att människor som ägnar sig åt konspirationsteorier löper större risk att radikaliseras. För att bättre förstå de utmaningar som eleverna möter i skolorna i dag har vi bjudit in Expo att dela med sig av sina erfarenheter om högerextremism.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Expos utbildningar handlar om extremhögerns organisering, framväxt, aktuella trender och hur skolan kan verka både proaktivt och reaktivt mot uttrycken. Genom en unik tillgång till högerextremas aktivitetsdata baserad på öppna källor kan Expo också addera ett lokalt perspektiv som tydliggör de förutsättningar som skolor i Malmö verkar inom.
Föreläsningen syftar till att öka kunskapen om hur uttrycken ser ut, fördjupa förståelsen för hur de riskerar att påverka den egna utbildningsverksamheten samt stärka förmågan att agera genom att erbjuda konkreta förhållningssätt och verktyg.

Så här bokar du

Vi arbetar utifrån varje enskild skolas förutsättningar och behov. Alla insatser inleds med en avstämning med skolpersonal och ledning som kan bistå med information om utmaningar, pågående insatser och önskad effekt. Efter den inledande avstämningen skräddarsys en utbildningsinsats som antingen levereras i form av en enstaka föreläsning, en halv/heldagsutbildning eller ett utbildningspaket som sträcker sig över längre tid.

Är du intresserad av någon av fortbildningarna så prata med din rektor, som är den som beställer utbildningarna. Rektor kontaktar sedan Felix Unogwu på Pedagogisk Inspiration.

Bygga upp ett positivt skolklimat

Att bygga upp ett positivt skolklimat, vilket Polly Harrow och Steve Wright guidade oss genom i början av denna utbildning, är en dubbelriktad process. Den börjar med att skolledningen skapar goda förutsättningar för att processerna ska lyckas och den slutar med att eleverna utbildas i hur de kan bli lyhörda medborgare genom att behandla varandra med respekt och värdighet och framför allt genom att ta ansvar för sina handlingar.

För att guida oss genom hur skolor kan bygga upp och integrera Restorative Practice (RP) i klassrummen och i skolorna kommer de att vägleda oss hur man starta en RP-process i sitt klassrum eller skola. RP är ett sätt att se relationsbyggande och beteendehantering i skolor som arbetar för att stärka band bland elever och mellan elever, lärare och föräldrar, genom pedagogiska processer.

Många skolor har lyckats med att helt förändra sin kultur genom Restorative Practice (RP). ”Reparativ rättvisa” kan användas som ett alternativ till ”straffrättvisa” och fokuserar på att ta itu med grundorsaken till beteendet, vilken skada beteendet har orsakat och hur skadorna ska repareras. RP används för att utveckla ömsesidig respekt, empati, hänsyn, känslomässig intelligens, inneboende motivation, ta ansvar och i stort sett allt annat vi försöker uppnå när vi tar itu med ett beteende.

Restorative Practice

Tillvägagångssättet Restorative Practice (RP) utgår från å andra sidan från en annan uppsättning frågorna:
* Vad hände?
* Vem har kommit till skada?
* Vad behöver hända för att reparera en del av den skadan?

I detta tillvägagångssätt ligger fokus alltså på den skada som har gjorts och den skyldighet som detta medför för de ansvariga att ”rätta till fel” så mycket som möjligt. Det är ett tillvägagångssätt för att utveckla en förståelse för bredden och djupet av den skada deras beteende har orsakat andra så att de bäst kan försöka gottgöra de mest drabbade.

På så sätt är det ett pedagogiskt tillvägagångssätt. Det säkerställer också att de som har drabbats hårdast av missförhållandena har möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att ta reda på vad som måste hända för att gå vidare.