Utomhuspedagogik som bygger på barns delaktighet och inflytande

Färglagda stenar ligger i gräs.
Enligt förskolans läroplan ska den demokratiska värdegrunden prägla hela utbildningen och utomhuspedagogik är en viktig och stor del av förskolans utbildning. Att barnen ska vara utomhus delar av dagen är en självklarhet, men vad gör vi egentligen när vi är ute?

Demokrati som begrepp används ofta i utbildningen. Begreppet passar i allt vi gör tillsammans med barnen, men även i reflektioner, analyser och i filosofiska tankar bland pedagoger. Vi behöver utmana oss själva och vår förståelse för demokratibegreppet. Vad menar vi och hur kan begreppet påverka vår praktik och möten med barnen i förhållande till naturen och utomhuspedagogiken?

En VU-dag i C2 som hjälpt oss att tänka vidare

I början av september blev vi inbjudna att hålla en del av en verksamhetsutvecklingsdag i område C2 som skulle handla om barns delaktighet och inflytande och utomhuspedagogik. Utvecklingsområde C2 består av fyra förskolor som fått möjligheten till en gemensam verksamhetsutvecklingsdag i Mossbylund. Vi, Tove Axelsson och Maysam Abbas arbetar i det pedagogiska utvecklingsteamet i område C, såg fram emot att ta oss an uppdraget.

Vi såg genast en stor potential i att förena de här inriktningarna och började planera vår del av dagen som vi kallade ”Utomhuspedagogik som bygger på barns delaktighet och inflytande”. Frågan från C2 skapade en nyfikenhet hos oss att undersöka hur barns delaktighet och inflytande kan ta sig uttryck i förskolans utomhuspedagogik. I vårt planeringsarbete började vi ställa oss frågor hur mycket inflytande och delaktighet barnen generellt har i undervisningen utomhus. Inomhus har många kommit långt i det projekterande arbetet där barnens tankar, reflektioner och intressen ligger till grund för det arbetet. Men hur gör vi i vårt demokratiska uppdrag när vi går ut?

Viktiga begrepp för dagens innehåll blev demokrati, miljö, tillgängligt material, förhållningssätt, barnperspektivet och barnens tankar. Utgångspunkter som möjliggör barns delaktighet och inflytande i utomhuspedagogik.

Reflektion från det praktiska görandet

Genomförandet under dagen bestod av en teoretisk föreläsning och workshop i två steg där vi ville hålla en röd tråd utifrån frågan hur förskolans demokratiuppdrag kan komma till uttryck i utomhuspedagogiken.

Bilden visar skulptur i lera.
Workshop i lera om barns inflytande.

Tillsammans med pedagogerna i C2 bröt vi ner flera av begreppen och i den första workshopen fördjupade vi oss i att undersöka och gestalta barns inflytande. Vi använde lera som verktyg och vikten lades vid att gå in i handen och känslan genom leran.

Meliha Ismail Hyusein, en pedagog som arbetar på Granbackens förskola i C2 lyfter hur workshopen stödjer hennes tankar kring delaktighet och inflytande. Hon beskriver att gruppen hon arbetar med hittar ett gemensamt spår och bygger tillsammans en form som gestaltar inflytande. Meliha berättar att gruppens fokus handlar om att barnen ska känna trygghet för att uttrycka sina tankar, våga ställa frågor, vara med och välja aktiviteter och att skapa på sitt eget sätt.

Den andra workshopen handlar om plats, sinne, möjligheter och utforskande. Tillsammans med pedagogerna gick vi ner till havet för att utforska platsens möjligheter med fokus på sinnen. Meliha Ismail Hyusein beskriver upplevelsen av platsen på följande sätt:

”Vi har öppnat upp alla sinnen till ett utforskande med hela kroppen. Med kroppen har vi känt vindens kraft, med öronen lyssnade vi på havets brusande röst och det var lite skrämmande. Kinderna var rosa och håret har bytt frisyr i olika stilar och kläderna flaggade ”hjälp”! Ögonen var blöta och detta var en otroligt spännande känsla. Vi hamnade i ’känslomatik’ med hela kroppen.”

Att öppna upp sinnena för att erövra ny kunskap

Meliha sätter ord på viktiga aspekter av vad utomhuspedagogik kan vara, där hon beskriver just hur vi med kroppens alla sinnen utforskar platsen och gör att upplevelsen förstärks. Sinnena har en stor betydelse i de lärandeprocesser som sker utomhus där vi pedagoger tillsammans med barnen kan erövra ny kunskap. Okänd kunskap där vi gemensamt kan utmana redan känd kunskap. Uteverksamheten kan skapa goda möjligheter att se på lärande på nya sätt, där vi inte har alla de färdiga svaren, utan där vi med nyfikenhet upptäcker tillsammans. Genom att vi förhåller oss till vår omvärld både genom kropp och tanke, blir kunskapen inte teoretisk eller praktisk, utan sammanflätad.

Den här dagen tillsammans med pedagogerna i C2 satte igång tankar hos oss hur vi kan fortsätta utveckla vårt demokratiska förhållningssätt i vår undervisning utomhus. Precis som Meliha så målande beskriver, ge oss hän och öppna upp våra sinnen för att tillsammans med barnen skapa förutsättningar för nya spännande och kanske oväntade lärprocesser.