Vad är egentligen digital kompetens i skolan? – Ett försök till definition utifrån läroplanens centrala innehåll.

Tre surikater
Tre surikater kontemplerar över begreppsförvirring. Ola Nilsson CC-BY-NC

Det pratas mycket om begreppet digital kompetens i skolans värld idag, men vad innebär egentligen begreppet? Vad är det egentligen eleverna ska lära sig? Lättaste sättet att svara på frågan borde ju vara att gå till våra styrdokument och se vad som står där. I detta inlägg har jag utgått från grundskolans LGR 11 och lämnat gymnasiet där hän för denna gång.

Digital kompetens?

Tre surikater
Tre surikater kontemplerar över begreppsförvirring. Ola Nilsson CC-BY-NC

Den digitala kompetensen är enligt Skolverket att betrakta som som något som man behöver för att klara sig i livet som samhällsmedborgare och i arbetet med de reviderade läroplanerna har de haft EU:s nyckelkompetenser och Digitaliseringskommissionens beskrivning av digital kompetens som utgångspunkt för de nya skrivningarna i läroplanerna och kursplanerna. I stödmaterialet Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå beskrivs fyra olika aspekter av digital kompetens:

 • Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
 • Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
 • Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Mest för egen skull har jag försökt kategoriska och strukturera läroplanens centrala innehåll i rätt så grovhuggna kategorier för att kunna svara på frågan vad digital kompetens är i praktiken. Ovanstående aspekter hade ju gått att använda som kategorier för att strukturera upp det relaterade innehållet i läroplanen men jag tänkte att det blir lite lättare om man försöker snäva av innehållet lite tydligare men också för att mycket av det centrala innehållet inte har någon bra kategori att placeras i. Den här uppställningen kan ju kanske också underlätta förståelsen kring hur Skolverket tänkt kring progression över årskurserna.

Man kan såklart diskutera de olika kategoriseringarna och urvalet av centralt innehåll men förhoppningsvis kan den här grovhuggna skissen hjälpa till lite kring att konkretisera praktiskt vad digital kompetens egentligen innebär i grundskolan. Mycket av det centrala innehållet passar in på ett flertal kategorier men jag har valt att bara placera det på ett ställe. Ämnena är färgkodade vilket gör det lite jobbigt för ögat men kanske gör det lättare att hitta och gruppera innehåll. Kategorierna blev som följer nedan och dessa kan såklart också problematiseras.

 • Demokrati, samhälle och etik
 • Informationshantering
 • Källkritik
 • Bilder och medier
 • Digitala färdigheter
 • Teknisk och digital allmänbildning
 • Dokumentation och multimodala texter
 • Programmering och problemlösning

Jag har tidigare försökt organisera det centrala innehållet utifrån Unescos ramverks olika MIK-kunnigheter vilket också kanske kan vara av intresse.

Demokrati, samhälle och etik

Centralt innehåll som berör digitaliseringens påverkan på vårt samhälle och demokrati samt etiska aspekter kring detta.

Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Geografi 1-3: Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Geografi 1-3: Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Svenska 1-3: Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Samhällskunskap 4-6: Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Samhällskunskap 4-6: Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Samhällskunskap 4-6: Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Svenska 4-6: Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Samhällskunskap 7-9: Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Samhällskunskap 7-9: Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Samhällskunskap åk 7-9: Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Samhällskunskap åk 7-9: Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Svenska 7-9: Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationshantering

Centralt innehåll kretsande kring hur vi inhämtar och hanterar information. En hel del av dessa är svåra att separera från kategorin Källkritik nedan.

Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Geografi 1-3: Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Svenska 1-3:  Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet. Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Svenska 4-6: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Svenska 4-6: Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Engelska 4-6:  Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Svenska 7-9: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Engelska 7-9: Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Svenska 7-9: Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Svenska 7-9: Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Svenska 7-9: Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Källkritik

Centralt innehåll som kretsar kring praktisk källkritik, mycket överlappar med kategorin ovan.

Biologi 4-6: Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Kemi 4-6: Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Samhällskunskap 4-6: Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Historia 4-6: Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Svenska 4-6: Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Biologi 7-9: Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Fysik 7-9: Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Historia 7-9: Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Kemi 7-9: Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Bilder och medier

Centralt innehåll som kretsar kring bilder och medier av olika slag.

Bild 1-3: Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Hem- och konsumentkunskap 1-6: Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Bild 4-6: Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Slöjd 4-6: Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Samhällskunskap 4-6: Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Samhällskunskap 7-9: Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

Musik 4-6: Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela

Bild åk 4-6: Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap

Bild 7-9: Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Slöjd 7-9: Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Bild 7-9: Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Bild 7-9: Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Samhällskunskap 7-9: Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Samhällskunskap 7-9: Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

Musik 7-9: Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

Hem- och konsumentkunskap 7-9: Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

Digitala färdigheter

Centralt innehåll om mer konkreta digitala färdigheter.

Bild 1-3: Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Teknik 1-3: Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Svenska 1-3: Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Bild 4-6: Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Teknik 4-6: Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.

Idrott- och hälsa 4-6: Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Musik 4-6: Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Svenska 4-6: Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Svenska 4-6: Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Bild 7-9: Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Idrott- och hälsa 7-9: Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

Teknik 7-9: Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.

Idrott- och hälsa 7-9: Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Musik 7-9: Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Svenska 7-9: Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Svenska 7-9: Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse

Teknik 7-9: Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Geografi åk 7-9: Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Teknisk och digital allmänbildning

Centralt innehåll kretsande kring att förstå det tekniska och digitala runt om kring oss.

Teknik 1-3: Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Teknik 4-6: Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Teknik 4-6: Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik 7-9: Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Teknik 7-9: Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

Dokumentation och multimodala texter

Centralt innehåll om dokumentation av arbetsprocesser och olika typer av multimodalitet.

Svenska 1-3: Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Svenska 1-3: Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Svenska 1-3: Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Svenska 1-3: Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Biologi, Fysik, Kemi 1-3: Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Svenska 1-3: Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Teknik 1-3: Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Matematik 1-3: Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Svenska 4-6: Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Svenska 4-6: Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Svenska 4-6: Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Svenska 4-6: Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Svenska 4-6: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Biologi, Fysik, Kemi 4-6: Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjd 4-6: Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjd 4-6: Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Svenska 4-6: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Teknik 4-6: Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer, och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Teknik 4-6: Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matematik 4-6: Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Svenska 7-9: Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Svenska 7-9: Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Svenska 7-9: Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Svenska 7-9: Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Svenska 7-9: Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Svenska 7-9: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Biologi, Fysik, Kemi 7-9: Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjd 7-9: Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjd 7-9: Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Svenska 7-9: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Teknik 7-9: Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matematik 7-9: Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Programmering och problemlösning

Centralt innehåll kretsande kring programmering.

Matematik 1-3: Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Teknik 1-3: Att styra föremål med programmering.

Matematik 4-6: Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Slöjd 4-6: Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Matematik 7-9: Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Matematik 7-9: Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Slöjd 7-9: Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Teknik 7-9: Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Teknik 7-9: Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Blir man något klokare kring vad som menas med digital kompetens av detta? Tja, kanske. Förhoppningsvis får man ju iallafall en hum om hur stort detta område är i vår läroplan och hur komplexa frågeställningarna är.