Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 5)

Skärmbild av hur padlet ser ut.

Vårens nationella provresultat i läsförståelse för åk 7 blev katalysatorn för den del av det systematiska kvalitetsarbete som nu genomförs i läsförståelse på Rörsjöskolan-Zenith. När hälften av våra elever inte når målen kopplade till läsförståelse måste vi tänka nytt. Många goda insatser har gjorts, men var det rätt saker? I tillräcklig utsträckning? Uppenbarligen inte, med tanke på resultatet. Det var då dokumentären om Kronprinsessan Victoria dök upp och plötsligt blev tanken så självklar: “Vi måste ha ett lässtrategiprojekt”.

Jag använde de sista skälvande dagarna av sommaren till att skissa på ett förslag som jag sedan skickade till Nina, som med vändande mejl svarade: ”Ja, kör!” Under uppstartsdagarna i augusti presenterade jag idén för kollegiet, vilket i sig var lite nervöst, eftersom det skulle innebära såväl tid som omedelbart engagemang och intresse från samtliga för att vara genomförbart. Då eleverna på Rörsjöskolan-Zenith börjar sin första lektion kl 8.30 var planen en-till-en undervisning i lässtrategier under ca 8 veckor, 8.00-8.25, 3 dagar i veckan. För eleverna aktuella SO- och NO-texter skulle vara i fokus för att öka motivationen. Jag hade dock inte behövt oroa mig; det var god uppslutning i kollegiet.

I min presentation utgick jag från SKA-cirkeln (se bild nedan). Analysen av nuläget var redan gjord i och med kartläggningen av språkutvecklande arbetssätt i klassrummet och resultaten av läsförståelsen på de nationella proven i sv/svA. Syftet med Lässtrategiprojektet (LSP) är att stötta de elever som valts ut för projektet att utveckla lässtrategier, samt att kompetensutveckla pedagogerna i hur man undervisar i lässtrategier, så att alla lärare oavsett ämne, känner sig trygga i sina respektive klassrum när de arbetar med olika texttyper.

Cirkel med sammankopplade cirklar.

Under de två första veckorna av terminen hade jag enskilda samtal med samtliga elever i åk 7 för att kartlägga deras egen uppfattning om kunskaper i svenska och eventuellt annat modersmål. Jag frågade även i vilken utsträckning de talade de olika språken och i vilka sammanhang/forum. Vidare gjorde alla elever ett läshastighets- och läsförståelsetest. Resultatet av diagnoserna, enligt Stanineskalan, ser du på bilden. Återigen fick vi alltså bekräftat att ett arbete med läsförståelse ska vara prioriterat. Utifrån resultaten valde jag tillsammans med de två andra svensklärarna i åk 7 ut de 14 elever som vi ansåg hade etEn Stanine-kurva.t stort behov samtidigt som vi trodde att de skulle vara tillräckligt motiverade för att delta. Att antalet blev 14 var helt avhängigt antal deltagande lärare, nämligen 14. Lärarna i sin tur valdes utifrån hur deras ramscheman såg ut. Detta var naturligtvis inte ultimat, men då schemana legat klara sedan juni, var det inte läge att kräva en omläggning…

 

 

 

Därefter talade jag med de elever som valts ut att delta i LSP och förklarade upplägget. Merparten uppskattade möjligheten till stöttning och de kände sig ”positivt utvalda”, vilket gjorde uppstarten enkel. Jag kontaktade även vårdnadshavarna och informerade om projektet för att de skulle veta att barnen var tvungna att komma till skolan tidigare på morgonen och att deras barn erbjöds en möjlighet till extra stöttning. Även här var responsen god.

 

Slutligen skulle samtliga lärare fortbildas i lässtrategier och hur man undervisar i desamma, varför jag gjort ett upplägg med kontinuerliga träffar under terminen som innehåller såväl föreläsningar som workshops. Tiden är som bekant alltid en utmaning och för att underlätta kommunikationen under de veckor då uppföljning saknas, har jag gjort ett Classroom, till vilket lärarna inbjudits, med instruktioner och metodiska tips.

 

Så blev det då tisdag förra veckan och projektet skulle sjösättas. Skulle eleverna dyka upp i tid? Var lärarna tillräckligt förberedda? Jag kom till skolan i god tid och fann till min stora glädje att flera elever redan var på plats. Det låg en förväntan i luften och eleverna visade stor entusiasm över att få bli sedda och lyssnade till i enrum. När dagen led mot sitt slut hade jag fått återkoppling av många kollegor som upplevt mötet med “sin elev” som mycket positivt.

 

Nästa inlägg kommer följa utvecklingen av LSP och presentera hur vi går vidare med ytterligare satsningar, men en sak kan vi konstatera redan första veckan – lässtrategiprojektet är inte enbart ett sätt att läsa med och modellera lässtrategier för eleverna – det är även ett utmärkt tillfälle att bygga relationer!

Författat av: Ulrika Wirgin och Nina Svensson

Se tidigare inlägg: https://pedagog.malmo.se/2017/10/02/vad-ska-vi-gora-sprakutveckla-del-4/