Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 7)

Nina Svensson och Ulrika Wirgin.

När höstlöven som bäst virvlar för vinden gör lovet sin entré vilket innebär ett något lägre tempo i vår arbetsvardag och tid för ytterligare ett inlägg där vi tänker backa bandet lite och sätta in vårt språkutvecklande arbete i ett större sammanhang. Vi kommer därför att berätta mer om Rörsjöskolan-Zeniths gemensamma pedagogiska inriktning som från och med detta läsår är en ram för all undervisning på vår skola och i vilken vi också hittar det språkutvecklande arbetssätt som ska känneteckna all undervisning på skolan.

Med främsta mål att öka andelen gymnasiebehöriga elever på skolan genomförde vi inför och under läsåret 16/17 en nulägesanalys av stora delar av verksamheten med fokus på lärprocesserna, trygghet och studiero, anpassningar samt det förebyggande värdegrundsarbetet vilka alla samverkar för en god lärmiljö och därmed högre måluppfyllelse. Analysunderlaget samlades in på flera olika sätt; genom intervjuer av elever, personal, elevhälsa och skolledning, betygsresultat, resultat på nationella prov, läsförståelsetest i åk 7, klassrumsobservationer genomförda av projektledare på PI, förstelärare på skolan samt skolledningen, diskussioner med elevråd och elevskyddsombud, grundskoleförvaltningens elevenkät,  samt styrda (utifrån t ex SWOT-analysunderlag) diskussioner i arbetslag och i kollegiet i olika grupperingar samt enskilda enkäter utifrån särskilt intressanta frågeområden (t ex Trygghetsenkät och kompetenshöjningsscreening hos personalen).

Nulägesanalysen resulterade bland annat i att vi i verksamheten bedömde att vi behövde ett samlat dokument som sammanfattar hur vi vill utforma lärprocesserna på skolan för högre måluppfyllelse genom att det underlättar samsyn och uppföljningar samt ger ett stöd åt pedagogerna i planering och genomförande av undervisningen. Dock behövde vi få våra bilder bekräftade även från vetenskapliga källor för att känna att slutsatserna vi dragit utifrån vår genomlysning av verksamheten inte bara byggde på beprövad erfarenhet utan även stod på vetenskaplig grund, varför vi för detta använde oss bl.a. av Skolans arbete för att säkerställa studiero – det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också (Dnr 2015:1405) och  Framgång i undervisningen. En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. (Dnr 2010:1284) för att bekräfta våra slutsatser. Med detta arbete hade vi tagit oss igenom de båda första stegen Analysera och Planera i SKA-cirkeln.

Cirkel över det systematiska kvalitetsarbetet.

Rörsjöskolan-Zeniths gemensamma pedagogiska inriktning kunde alla pedagoger enas kring ganska enkelt, men när vi kom till Genomföra vet ju alla med erfarenhet av praktiskt pedagogiskt arbete att det inte bara är att trycka på en knapp och göra, det finns en verklighet också att förhålla sig till. I denna verklighet har vi olika styrkor och utvecklingsområden samt olika elevgrupper med olika behov och förutsättningar att möta. Detta innebar att vi behövde planera för vilka delar i inriktningen vi behövde fokusera för att nå en gemensam hög “lägstanivå”, en prioritering som gjordes av de behov pedagogerna själv upplevde samt vad vi trodde skulle få störst effekt för elevernas resultat. I detta sammanhang prioriterades och därefter planerades arbetet med de språkutvecklande aktiviteterna och Ulrikas försteläraruppdrag formades. Här började då en ny SKA-process för att dokumentera, analysera, planera, genomföra och följa upp arbetet inom det enskilda området som vi berättat om i tidigare inlägg.

Kugghjul som hakar i.

Att arbeta igenom alla processer från det stora till det lilla enligt SKA-modellen är ett arbetssätt vi strävar efter ska genomsyra hela verksamheten, oavsett om det gäller en övergripande verksamhetsplan eller en enskild lektion. För oss på Zenith handlar det om ett förhållningssätt till det vi gör för att skapa en organisation som bygger på professionalitet och är hållbar på sikt oavsett förändringar i organisationen. Dock kan inte alla processer starta samtidigt och inte heller befinna sig i samma läge varför olika processer taggar i verksamhetens övergripande SKA-process vid olika tidpunkter under läsåret. Gemensamt för flertalet processer är dock att de leds av en förstelärare, även benämnd processledare, som fördjupar sina kunskaper, planerar, leder, håller ihop, följer upp arbetet samt ser till att inget steg i SKA-cirkeln hoppas över.

Min utmaning och uppgift som rektor är att bygga en organisation som ger förutsättningar för arbetet, bland annat genom att “bygga bort” så många uppgifter som möjligt av de som landar på rektors bord (och pedagogernas) men inte har fokus på varken pedagogiska frågor eller våra elevers måluppfyllelse, men även att initiera och förankra arbetsmodeller, kommunicera i hela verksamheten var vi befinner oss och vart vi ska samt, självklart, tillsammans med processansvariga och kollegiet vara delaktig i arbetet genom alla stegen. Det allra viktigaste i mitt uppdrag är dock sedan juni 2016 då jag inledde mitt arbete som rektor på Zenith att varje dag påminna mig om vad det är jag tror på allra mest – nämligen att  vi behöver varandra för att nå våra mål. Vi behöver att vi alla känner tillit till varandra och att jag som ledare litar på att alla utifrån sitt uppdrag tar ansvar för våra elever och vår verksamhet och gör sitt bästa även de gånger det går lite snett, att vi behöver vara varandras axlar att gråta ut mot när det känns tufft och att vi behöver höra varandras skratt och se varandras leenden i korridoren när det gått bra eller vi helt enkelt bara tycker att det är riktigt kul att gå till jobbet! På återseende!

Författat av: Ulrika Wirgin & Nina Svensson

Del 6: https://pedagog.malmo.se/2017/10/31/vad-ska-vi-gora-sprakutveckla-del-6/

Del 5: https://pedagog.malmo.se/2017/10/12/vad-ska-vi-gora-sprakutveckla-del-5/

Del 4: https://pedagog.malmo.se/2017/10/02/vad-ska-vi-gora-sprakutveckla-del-4/

Del 3: https://pedagog.malmo.se/2017/09/27/vad-ska-vi-gora-sprakutveckla-del-3/

Del 2: https://pedagog.malmo.se/2017/09/24/vad-ska-vi-gora-sprakutveckla-del-2/

Del 1: https://pedagog.malmo.se/2017/09/15/vad-ska-vi-gora-sprakutveckla/