Vägar till mer kunskap om hedersproblematik

Foto: Warren Wong/Unsplash

Från och med hösten 2022 är arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck en del av läroplanen för grundskolan och gymnasiet. Skolan, som ju möter nästan alla barn och unga, har en viktig roll i arbetet med att förebygga och bemöta denna problematik genom kunskap och aktiva insatser av olika slag.

Frågan hänger tätt samman med andra processer och uppdrag, inte minst arbetet med värdegrund, likabehandling och jämställdhet. Parallellt med skapandet av rutiner och strukturer behöver skolan arbeta med kunskapshöjande och relationsbyggande insatser som skapar det klimat och den tillit som är nödvändiga faktorer för att elever ska känna sig trygga med att söka stöd och hjälp i utsatta situationer.

Sammantaget innebär ansvarsområdet att skolan ska främja och förebygga genom rättighetsbaserad undervisning till alla elever, samt genom information till och dialog med vårdnadshavare. Skolans personal ska upptäcka utsatthet genom att se, lyssna och våga samtala, samt agera genom samverkansrutiner och orosanmälan vid oro eller kännedom om utsatthet. Men hur kan detta göras på bästa sätt, och vad händer bland elever, vårdnadshavare och den egna personalen när skolan lyfter ett så komplext och laddat fenomen?

Jag har sedan 2020 varit verksam inom enheten Normer och värden på Pedagogisk Inspiration med uppdraget att stötta de olika skolformerna i Malmö stad i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. I min roll möter jag ofta skolor som inte bara önskar en kunskapshöjning eller fördjupning i ämnet, utan även vill diskutera hur skolans insatser mot hedersproblematik bäst bör bedrivas. Det finns stor efterfrågan på konkret stöd, och därför är det roligt att kunna presentera två vägledningsmaterial – ett för högstadiet och ett för gymnasiet – som jag tagit fram för organisationen FreeZone Sweden i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Vägledningarna fokuserar på hur skolor kan arbeta strukturerat för att tidigt upptäcka problematiken och ge stöd till elever som är utsatta. De ger verktyg för att skapa och implementera anpassade rutiner men också exempel på fördjupade insatser kopplade till problematiken.

Den 21 mars bjuder Länsstyrelsen in till en lanseringskonferens för de två vägledningsmaterialen. Arrangemanget sker i samarbete med FreeZone Sweden och Skolverket, och målgruppen är skolor som vill stärka sitt främjande och förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ni är varmt välkomna att delta!

Anmälan görs senast den 3 mars på denna länk.