Värmande litteratur om språkutvecklande arbete

Det var mycket inspirerande att under Skolspåret på Bokmässan i Göteborg i oktober höra författarna berätta om det senaste inom sva-elever i allmänhet, nyanlända i synnerhet, om flerspråkighet, språkutvecklande undervisning och om inkludering i skolan.

Barnböcker står uppställda.
Sara berättar med värme och engagemang hur hon jobbar med nyanlända elever utifrån fångande bilder- från modersmål till svenska.

Sara Persson pratade varmt om hur hon jobbar med nyanlända elever och språk från allra första början genom att utgå från bilderböcker. Bilderböckerna som hon och författaren Bengt-Erik Engholm presenterade innehåller ”personlig fakta”; fakta på ett fångande och personligt vis med intresseväckande bilder. Sara Persson berättade att de nyanlända eleverna får beskriva vad de ser på på bilderna på sitt modermål först. Utifrån bilden, modersmålet och förförståelsen byggs bryggan över till svenskan. Successivt byts ord och enkla meningar ut från modersmål till svenska, tillsammans med en kamrat som  kommit lite längre i sin svenska, eller med hjälp av en  översättningsapp. Ett annat konkret tips Sara ger kring den allra första tiden med nyanlända är att bildgoogla tillsammans med eleverna.  Hela hennes bok är förövrigt fylld av konkreta lektionstips och den är en fröjd att läsa.

Bokomslag till Att undervisa nyanlända.
Anna Kaya- din räddare i vardagen. Ha i väskan, på nattduksbordet. Ha med dig i din planering. Ha två.

Anna Kaya är verkligen het inom området nyanlända elever och språkutvecklande undervisning i stort. Hon berättar i Göteborg att hon genom sin bok vill lyfta att nyanlända elever, mångfald och dynamik utmanar oss lärare att prova nya arbetssätt- den enskilda läraren kan åstadkomma stordåd i vardagen- bara man provar sig fram, och gärna med hennes bok som stöd.

Hon menar att du känner igen ett språkutvecklande klassrum när du ser att det jobbas med språk och kunskap på en kognitiv nivå i ett. Hennes  bok ger konkreta tips och metoder på hur detta kan se ut: Både Anna Kaya och Sara Persson pratar t. ex. om att vi lärare måste hitta de där krokarna till elevernas förförståelse för att se eleverna som lärresurser för varandra, samt  använda modermålet som en naturlig del. De hävdar också att vi inte ska lägga tiden på svenska som andraspråksundervisning på låg kognitiv nivå och med drillövningar i fokus, utan vi kan lika gärna jobba med vattnets kretslopp, med hjälp av modersmålet. Dessutom uppmanar de oss att lägga fokus på att organisera för strukturerad och medveten elevinteraktion i klassrummet och minska lärarens eget talutrymme.-  Synliggör också dina strategier för eleverna, säger Anna vidare- Vilka förmågor är det vi jobbar med och  varför?

Anna Kaya avslutade med att säga att hon tycker att nyanlända elever i våra skolor sätter fingret på vad som behövs i skolan överlag idag; att lärare samarbetar mer och att manegen krattas för detta.

Varje kapitel i hennes bok avslutas med handledande frågor och är alltså ett konkret verktyg för lärare i vardagen. – Varför inte starta en studiecirkel kring Anna Kayas bok i arbetslaget? – Its all there…!

Omslag till Skolframgång i det mångkulturella samhället.
Ett 50-tal elevintervjuer på 11 skolor i Malmö om vilka aspekter som ligger bakom skolframgång

Stefan Lund och Anna Lund höll en ypperlig presentation. De har intervjuat ett 5o-tal elever på flera mångkulturella skolor här i Malmö kring vilka faktorer eleverna anser påverka framgång i skolan. Intervjuerna visade att många aspekter  handlar om faktorer som motiverande lärare som har tilltro till sina elever och hjälper dem att upptäcka sin egen förmåga att lära,  skolans fallenhet att lyfta dubbla kulturer samt låta lärande klimat och lärande samtal genomsyra skoldagen. Denna bok, liksom kommande nedan, är näst i tur på min läslista.

Vad innebär det att möta nyanlända elever? Hur ser sammanhang ut för en lyckad undervisning och inkludering? Detta lyfter Pirjo Lahdenperä, Åsa Sibelius och Eva Sundgren i sin bok  Skolans möte med nyanlända. På bokmässan pratade de b.la om ämneslärarnas viktiga roll kring nyanländas lärande; att inte en enskild sva-lärare kan bana väg för det hela. Pirjo, som är professor i pedagogik,  resonerade också om kapaciteten att se människor från olika grupper som berikande, om att vi måste våga använda modersmålet mer, samt få till studiehandledningen som en effektiv resurs. – Vad betyder det för din skola att ni har elever från många olika länder där och hur får detta konkret komma fram och berika vardagslärandet? frågade sig Pirjo.

Sammantaget bjöd bokmässan i Göteborg inom området språkutvecklande arbete, nyanländas lärande och interkulturalitet på litteratur som signalerar att vi alla har det i vår hand. Vi kan påverka varje dag genom vår undervisning.

Det är litteratur som värmer i höstmörkret.

//Johanna Söderlund

Tre kvinnor framför projicerad presentation.
Tre kompetenta som ställer frågan: Hur låter du flera språk och erfarenheter från olika delar av världen berika din skola?