Värner Rydénskolan: Dra åt IKT-plan med Skiftnyckelen

Skiftnyckel.

 

Efter ett år med SKIFTNYCKELEN, är det dags för Värner Rydénskolan att gå vidare. När vi processtödjare lämnar skolan vill vi att skolan ska ha en tydlig plan för sitt fortsatta utvecklingsarbete med att införa digitala verktyg som stöd för elevers lärande.

Värner Rydénskolans Utvecklingsgrupp inom SKIFTNYCKELEN har haft två möten då gruppen har diskuterat policy, strategi och handlingsplan för framtiden.

Vad är Policy, Strategi och Handlingsplan

Under ett möte den 22 april försökte vi sätta oss in i vad som är utmärkande för policy, strategi och handlingsplan. Kortfattat blev slutsatsen att

  • Policy: förhållningssätt för genomförande av handlingsplan.
  • Strategi: hur ska det göras – i ett övergripande perspektiv.
  • Handlingsplan: vad ska göras. Konkreta, detaljerade och tidsbestämda åtgärder.

Människor sitter runt bord och skriver på stora papper från blädderblock.

Fokus på teknik & verktyg och mindre på lärande

Därefter var uppgiften för VR Utvecklingsgrupp att formulera en Policy, Strategi och Handlingsplan för ’IKT och lärande’ på skolan. En stor del av tiden lades på diskussioner om vad som ska hamna var. Vi processtödjare lärde oss att det var allt för kort tid för att få grepp dessa begrepp. När vi processtödjare efter mötet tittade på det dokumenterade kunde vi se att det var mycket fokus på IKT som teknik och digitala verktyg och inte så mycket på ’IKT för lärande’.

Utmaning att dra åt lite till

Arbetet fortsatte under ett nytt möte den 27 maj. Vi processtödjare bestämde oss för att fokusera på handlingsplanen för att komma ifrån diskussioner om vad som är vad. (När en sådan är klar kan gruppen ta tag i strategi och policy.)

Under detta möte ville vi processtödjare även utmana Värner Rydénskolan att i sin handlingsplan få med formuleringar med vad man vill uppnå med IKT som ett lärande verktyg för sina elever. I så fall behöver skolan fästa blicken mot mål som går att knyta ihop med målen i läroplanen och samt ‘digital kompetens’ (en av EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser för ett livlångt lärande). Att pedagogerna ska behärska Google Drive eller att skapa digitala berättelser kan möjligen utgöra delmål i en sådan handlingsplan.

Mötet mynnade ut i en diskussion kring innehåll och inriktning i en handlingsplan. Kan en handlingsplan för IKT innebära att skolan konstruerar en egen läroplan eller räknas det som en Lokal Pedagogisk planering? Någon handlingsplan blev det inte denna dag men kanske några nödvändiga tankesvängar för att skolan ska ta i med tankemusklerna och dra åt med ’skiftnyckelen’ lite extra.

Värner Rydén i början på sin resa …

Forskningsstudien Unos Uno har studerat IKT-satsningar på ett antal svenska skolor. I studien har man kunnat se att vissa utvecklingsmönster går igen. Skolorna måste helt enkelt ta sig igenom ett antal faser där man stöter på olika problem(se fig. 1). På vägen svängde dessutom personal och elevers känsla för IKT-satsning mellan optimism och tvivel. På de skolor som har studerades tog varje fas minst ett år. Värner Rydénskolan har kommit en bit på vägen under detta första år – men är ändå barja i början på sin resa. Men med tydliga mål, en bra handlingsplan samt en stor portion envishet och tålamod är vi processtödjare övertygade om att Värner Rydénskolan kommer att bli en skola för framtidens lärande.

Tabell för faser i en till en-tuvecklingen.
från ”Att förändra skolan med teknik”, Åke Grönlund, Örebro Universitet (2014)

 

Övriga blogginlägg:

Elizabeth Florez & Charlotte Christoffersen
processtödjare SKIFTNYCKELEN
Centrum för Pedagogisk Inspiration
Malmö stad

 

 

Pioner i vas.