Vi kan även lära av varandra

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Normbrytande rättigheter har i veckan varit på en av pilotskolorna i Malmö för att hålla föreläsning om rasism och normer för lärarkåren. Syftet var att locka fram ett normkritiskt tänkande samt att visa på hur man kan arbeta med eleverna genom att skapa förståelse om hur de strukturer som finns i skolan formar oss. Att prata om rasismens historia, dess innebörd idag, samt hur man kan bemöta och arbeta med dessa frågor är oftast väldigt känsligt. Framförallt med tanke på det rådande politiska läget i Sverige. Men just därför är det viktigare än någonsin att ta tag i frågan och debatten.

För att på ett konkret sätt synliggöra och diskutera dessa frågor fick lärarna delta i en värderingsövning som syftar till att utifrån ett maktperspektiv synliggöra, samt förkroppsliga hur den samhällstrappan vi lever i kan se ut. Just denna övning verkade ha gjort intryck då man tydligt kan se samt får möjligheten att leva sig in i en roll som förtydligar svårigheterna med hur bland annat de sociala, fysiska samt ekonomiska förutsättningar speglar den plats i samhället man har möjlighet att ta. För att knyta an till normer och fördomar höll sedan vår kollega Selma i en föreläsning om begrepp som rasifiering, vithetsnormen och makttrappan.

Många tankar och funderingar kom fram som ledde till en intressant och engagerande diskussion. Att våga säga vad man tycker är viktigt om man ska kunna utveckla frågan, och det var just detta som lärarna var bra på. I en mångkulturell skola kan det ibland vara svårt att som lärare räcka till. Många upplevde det problematiskt att inte alltid kunna svara på alla frågor om olika kulturer. Även kulturkrockar och situationer mellan elever kan vara svårt att hantera då man som lärare inte alltid kan relatera till det som konfrontationen handlar om. Det finns olika behov hos eleverna och många aspekter att ta hänsyn till och hur ska man kunna veta allt? En reflektion som borde tas fasta på kom fram, nämligen att skolan även har en mångkulturell lärarkår och att man faktiskt kan ta hjälp och lära av varandra om sådana situationer skulle uppstå.

Text: Normbrytande rättigheter

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.