Vilse i skolan

Bokomslag till vilse i skolan.

Ross W. Greene bok Vilse i skolan är flitigt använd i skolvärlden just nu.

Och det är ju inte så konstigt med tanke på att den hjälper oss att förstå barn

och ungdomar som ofta kallas stökiga, struliga, ouppmärksamma, utmanande

och krävande. I boken beskrivs en modell för problemlösning (CPS) som genom

empati, definition och inbjudan skapar förutsättningar för oss att uppnå ett lyckat resultat.

 

Bokomslag till vilse i skolan.

 

Detta  är Ross W Greene’s  lista över många av de färdigheter som ofta saknas hos krävande barn:

• Svårigheter att hantera övergångar, växla mentalt från en föreställning eller uppgift till en annan (skifta tankespår)

• Svårigheter att uppbåda energi för att genomföra en svår, ansträngande eller tålamodsprövande uppgift

• Svårigheter att utföra saker i en logisk eller bestämd ordning

• Bristande tidsuppfattning

• Svårigheter att överväga flera tankar eller idéer samtidigt (oorganiserad)

• Svårigheter att behålla fokus vid målinriktad problemlösning

• Svårigheter att förutse de troliga resultaten eller konsekvenserna av det egna agerandet (impulsiv)

• Svårigheter att överväga flera olika lösningar på ett problem

• Svårigheter att uttrycka bekymmer, behov eller tankar i ord

• Svårigheter att förstå vad som sägs

• Svårigheter att hantera känslomässiga reaktioner på frustrationer för att kunna tänka rationellt (särskiljande av affekt)

• Kronisk irritabilitet och/eller ångest med påtagligt försämrad problemlösningsförmåga

• Svårigheter att se gråskalor/konkret, bokstavligt, svartvitt tänkande

• Svårigheter att avvika från regler, rutiner och ursprungliga planer

• Svårigheter att hantera oförutsägbarhet, tvetydigheter, ovisshet och nya rutiner

• Svårigheter att skifta från en ursprunglig ide eller lösning/svårigheter att anpassa sig efter förändringar i planer eller nya regler/ kan vara repetitivt eller tvångsmässigt

• Svårigheter att ta hänsyn till situationsbetingade faktorer som kräver en justering av den egna handlingsplanen

• °flexibla och felaktiga tolkningar/kognitiva förvrängningar eller tankefällor (t.ex. Alla är ute efter mig”, Ingen tycker om mig”,”Du skyller alltid på mig”, ”Det är inte rättvist”, ”Jag är dum”, ”Det kommer aldrig att fungera för mig”)

• Svårigheter att ta till sig och/eller korrekt tolka sociala signaler/ bristande förmåga att uppfatta sociala nyanser

• Svårigheter att inleda en konversation, gå in i en grupp, skapa kontakt med andra människor/saknar andra grundläggande sociala färdigheter

• Svårigheter att söka uppmärksamhet på ett lämpligt sätt

• Svårigheter att förstå hur det egna beteendet påverkar andra människor; blir ofta överraskad av andras reaktioner på det

• Svårigheter att känna empati för andra, att förstå en annan människas perspektiv eller åsikt

• Svårigheter att förstå hur man själv framstår eller uppfattas av andra.

Ur Vilse i skolan