Widgit Online – för likvärdig utbildning och ökad digital kompetens

Bildstöd för hjälp till förståelse.

Användning av digitala verktyg i undervisningen på ett genomtänkt sätt kan bidra till att skapa en likvärdig utbildning för våra elever, samtidigt som deras digitala kompetens ökar.

I läroplanen står det att vi i skolan ska ta hänsyn till våra elevers olika förutsättningar och behov. Vi behöver därför anpassa undervisningen så att alla elever kan få en likvärdig utbildning. Genom att använda digitala verktyg utifrån en pedagogisk idé hjälper vi våra elever att utveckla sin digitala kompetens. På samma gång får de ökade möjligheter att inkluderas i undervisningen. Med symbolmaterialet, som ingår i det i Malmö centralt upphandlade digitala verktyget Widgit Online, kan vi ge alla elever ett bildstöd, som underlättar för både deras kommunikation och inlärning. 

Bildstöds formulär för felanmälan av Chromebooks.I läroplanen står det även att det är skolans uppdrag att ge eleverna möjlighet att ta egna initiativ och ansvar. Självklart bör det då finnas en möjlighet för dem att på egen hand kunna felanmäla sina datorer när de inte fungerar som de ska. Genom att skapa ett Google formulär för digital felanmälan, där du integrerar olika symboler för sådant som rör en dators olika delar, så hjälper du dina elever att utveckla förmågan att använda digital teknik samtidigt som de ges stöd att kommunicera genom den. Dessutom effektiviserar du för den som på skolan ansvarar för administration och service av elevdatorerna genom att det skapas en automatisk översikt i ett Google kalkylark för alla felanmälda datorer.

Rätt använda kan digitala verktyg underlätta för oss i skolvardagen, inte bara tidsmässigt utan även kompensatoriskt. Och samtidigt förbereder vi eleverna för att aktivt verka i ett digitalt samhälle. Det är också vår skyldighet!Tecknad gubbe håller pokal ovanför huvudet.