Yngre barns utforskande och reflektion i förskolan

Barn skriker i mikrofon.
barn utforskar ljud

Du kan säkert känna igen dig i att ibland som pedagog i förskolan kan det vara svårt att veta hur lärandet ska fortsätta. Vilka nyfikna frågor ska du ställa för att på bästa möjliga sätt utveckla barnens lärande på deras villkor och utifrån deras erfarenheter?

I våra uppdrag som pedagoger i förskolan ska vi främja barnens lärande genom att planera, genomföra och reflektera tillsammans med alla förskolebarnen kring deras lärande. Att reflektera över sitt lärande och över sin tid på förskolan ger barnen en fördjupad upplevelse och utveckling. Samtidigt ger det oss pedagoger ett verktyg för att utmana oss själv och barnen vidare samt se vad de tar fasta på. När det gäller de yngsta barn får vi utvidga vår förståelse för reflektionen och hitta olika strategier och vägar för att reflektera över deras lärande. Att skapa utrymme, rum och tid för ett fördjupat utforskande kan vara ett reflektionsverktyg för att följa upp yngre barns reflektioner. Med ett medvetet användande av utforskande som reflektionsunderlag kan vi öppna upp våra ögon och tänkande om hur vi gör och vad det leder till, men det krävs mod, kunskap och en vilja från oss pedagoger.

Reflektion med yngre barn handlar om ett ge utrymme för utforskande

Jag arbetar bland annat med den förvaltningsövergripande fortbildningen ”Barns delaktighet och utforskande” (BDU) ”. BDU är en fortbildning för förskolans pedagoger i projekterande förhållningssätt med fokus på barns delaktighet och barns röster i förskolan. Som en viktig del i fortbildningen jobbar vi tillsammans med pedagogerna och lyfter reflektionens betydelse för att utveckla och höja kvalitet på förskolans utbildning. Handledning är ett moment som finns i BDU:s struktur mellan tillfälle 2–8. Den bygger på reflektioner i basgrupper med fokus på deltagarnas verksamhet utifrån barnens nyfikenhet och meningsskapande. Många pedagoger som går BDU förknippar reflektion med verbal förmåga, alltså för att man kunna reflektera måste man kunna använda sig av och förstå det verbala språket. Några pedagoger upplever att det är svårt att genomföra en reflektion med yngre barnen när de saknar den verbala förmågan. Vi lyfter ofta i fortbildningen att reflektion med yngre barn inte handlar om att barnen ska uttrycka sig verbalt kring sitt eget lärande. Det handlar om att skapa utrymme, rum och tid för ett fördjupat utforskande för att yngre barn få syn på sig själva och andra.

Ett projekt om ljud och mikrofon

Yngre barn på förskolan utforskar ljud i sin vardag på olika sätt. De har olika erfarenheter och sätt att hantera, förstå och uttrycka sig som ofta kan bli en start för ett fördjupande utforskande kring ljud som fysikaliskt fenomen. Helen Mårtensson och Kerstin Andersson, två förskollärare som går BDU fortbildning 2021/2022 och jobbar med yngre barn på Nicke Pings Förskola i Malmö. De lyfter i vår handledning och reflektion att med hjälp av barnens utforskande berättade barnen för oss om deras intresse och tankar kring ljudet och mikrofon. Barns projekt med ljud och mikrofon växte fram efter att de haft deras musikstund med musikförskolläraren. Helen och Kerstin följde processen och reflekterar följande: Barnen började skapa mikrofoner av magneterna i den fria leken och sjöng i dem. Det tog vi med oss i våra grupper och byggde vidare med. Alla fick ha varsin mikrofon av magneter på en samling och nästa gång vi hade samling provade vi att ha en magnetmikrofon som skickades runt för att prata, göra ljud eller sjunga i.

Färgglada leksaksmikrofoner.
barn utforskar ljud med mikrofon

 

Vad utforskar barn? Barnen har intresse för ljud och sina egna röster. Förskolläraren gjorde ett experiment med att ställa en låda med hushållsrullar på golvet i ett tomt rum för att se vad som hände. Rullarna blev både mikrofoner med ljud/sång, vapen, trollspö. Intresset har växte hos barnen och de har fått prova att sjunga och testa en riktig mikrofon, där de fick sjunga valfri sång. På avdelningen har de skapat reflektionsväggar där barnen tillsammans kan titta och reflektera. Barnen kan visa för syskon och föräldrar samt återberätta vad de gjort. Barnen visade intresse för att uppträda för varandra, några barn ställde sig i soffan med varsin magnetmikrofon och sjöng. Helen och Kerstin gjorde om deras kub till en scen, vilket barnen har använt med magnetmikrofoner och hushållsrullar.

Pappersrullar i en låda.
pappersrullar som utforskande material i förskolan

 

Reflektion som en pågående utforskandesprocess

Vidare erbjöd förskollärarna barnen att testa mikrofonen med förstärkare på scenen, barnen fick välja om de ville sjunga själva eller tillsammans, sången valde de själva. De flesta testade att stå på scenen, några ville inte sjunga men testade att göra ljud i mikrofonen eller rörelser till en för barnen välkänd sång. Andra valde mer avancerade låtar på engelska med koreografi till.
När yngre barn är i sitt undersökande och utforskande, går ibland barnen därifrån en stund och kommer sedan tillbaka och fortsätter. Detta är också en form av ”reflektion”, ett processande av det som skett. Det är av vikt att våga använda sig av reflektion som en utforskandesprocess för att förstå barns tankar och idéer samt utmana oss själva som pedagoger för att reflektera kring deras lärande. På detta sätt kan barns utforskande vara ett stöd och reflektionsunderlag för att följa upp och utveckla reflektion hos yngre barn i förskolan.

Platslåda står innanför en träram.
miljö i förskolan