Marie-Louise Lindblad, pedagog på Sege parks förskola.

Får alla delaktiga med projekt

Att göra förskolan tillgänglig för alla barn har länge varit en ledstjärna för Marie-Louise Lindblad. Ett projektbaserat arbetssätt underlättar att göra alla barn delaktiga på deras egna villkor.

Nu prisas hon för sitt arbete. Som en av tre vinnare av Malmös pedagogpris lyfts hon fram som en god pedagogisk förebild och inspirationskälla.

– Målet är att alla barn ska komma hit och känna glädje. Vi ska så långt det är möjligt utgå från barnens intressen, förmågor och förutsättningar. Målet har alltid varit att alla ska känna delaktighet och känna att de har en plats i gruppen. Vi har fått anpassa verksamheten för att det ska vara möjligt, säger Marie-Louise Lindblad, pedagog på Sege parks förskola.

– På vilka sätt?

– Vi hade ett barn som gärna drog sig tillbaka till ett rum. Då flyttade vi morgon- och lunchsamlingen till det rummet. Först var han med lite passivt, men han deltog mer och mer. Sista året nästan lika mycket som alla andra.

Jobbar med projekt

På Sege parks förskola arbetar personalen och barnen mycket projektbaserat. Just nu står språk och berättande i fokus, med gemensamma berättarstunder en förmiddag i veckan för alla barn på förskolans sex avdelningar. I samband med läsningen av Maurice Sendaks “I vildingarnas land” har de vävt in både musik och rörelse för att alla barn ska kunna delta utifrån sina förutsättningar.

– Genom de här projekten får vi en kontinuitet i verksamheten. Det är roligt både för barnen och för personalen och gör det möjligt för barnen att vara med och visa vägen.

Att lyfta enskilda barns intressen kan också vara ett sätt att göra dem mer delaktiga i gruppen.

– Vi hade till exempel en pojke som var väldigt intresserad av rymden, så vi gjorde det till ett projektområde som engagerade alla barn. Vi byggde en rymdraket, pratade om rymdfärder och sjöng rymdsånger. På det sättet blev han mer delaktig. Barn kom och ställde frågor till honom och han fick en annan roll i gruppen, säger Marie-Louise Lindblad.

Utbildade sig till specialpedagog

Marie-Louise Lindblad utbildade sig till förskollärare i början av 80-talet. Intresset för barn som behöver extra stöd gjorde att hon i mitten av 90-talet fördjupade sina kunskaper genom att läsa till specialpedagog. Då Sege parks förskola öppnade 2005 var delar av verksamheten en resursavdelning med 15 platser; fem av dem för barn som behövde extra stöd. Marie-Louise Lindblad sökte och fick jobbet. På Sege parks förskola gick då barn med neuropsykiatriska funktionsförändringar och språkstörningar.

– Jag ville tillbaka till de yngre barnen efter att ha jobbat i grundskolan. Jag hade min förskollärarbakgrund och så kände jag att man kunde göra så mycket mer med de yngre barnen. Ju tidigare insatserna sätts in, desto bättre är prognoserna, säger Marie-Louise Lindblad.

– Vad är viktigast för att du som pedagog ska lyckas i ditt arbete?

– Att vara lyhörd, lyssna och skapa goda relationer, både till barn och föräldrar. Ett respektfullt bemötande och förhållningssätt.

Text & Foto: Fredrik Thunberg

 

FAKTA – Malmö Pedagogpris

Delas i år ut för första gången. Priserna tilldelas en pedagog, ett arbetslag eller ett ämneslag i de kommunala förskolorna och skolorna. Syftet är att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som lärare gör för barns, ungas och studerandes lärande. Syftet är också att lyfta och sprida goda exempel och förebilder.

2018 års pristagare:

Marie-Louise Lindblad, Segeparks förskola

Desirée Dahlgren, Geijerskolan

Zerena Toroczkay, Komvux Malmö, Vård- och omsorgsutbildningen, Universitetsholmen