Orden ger eleverna en skjuts framåt

Bild för ordförråd och skolframgång.

Skolans läroplan genomsyras idag av flera språkliga förmågor. Eleverna ska kunna analysera, dra slutsatser, reflektera, jämföra, diskutera, motivera, förklara och beskriva. Hur kan vi verka för att stärka förståelsen och uttrycksförmågan hos våra elever? Dagens inlägg handlar om arbete med skolordförråd, en del av ett språkutvecklande arbetssätt.

Genom att arbeta aktivt med att stärka och utveckla elevernas ordförråd ökar vi deras förmåga att tillgodogöra sig undervisning och bli mer delaktiga i samhället. Förmågan att tillgodogöra sig omvärldskunskap begränsas av ett bristande ordförråd och om en text innehåller 10-20% okända ord påverkas läsförståelsen negativt. Ett välutvecklat ordförråd har alltså en stark koppling till skolframgång och är även länkat till god läsförståelse. För att nå akademisk framgång behöver vi arbeta aktivt med att hjälpa eleverna att bygga förståelse genom att lära ut sofistikerade ord som finns i skrivet språk.

Ord som gör störst skillnad

För att lättare urskilja de ord som skulle göra störst skillnad för elever att lära sig kan man dela in ord i tre nivåer. Man bör ha i åtanke att det inte alltid finns en tydlig gräns mellan de olika nivåerna. Orden från nivå två är varierande på ett brett plan och de återkommer i samtliga skolämnen, framförallt i skriftspråket.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Nivåer på ord.

Exempel på arbetsgång

Att skapa en djup och god ordförståelse är ett viktigt uppdrag i skolan och förhållningssättet till arbetet med ord behöver vara genomtänkt och planerat. Undervisningen bör innehålla engagerande inlärningsaktiviteter där eleverna inbjuds att reflektera över innehållet och betydelsen av ord i olika sammanhang.

Nedan beskrivs kortfattat ett arbetssätt med utgångspunkt i den forskningsbaserade, men även praktiska, boken ”Bringing Words to Life” av Isabel L. Beck, Margaret G. McKeown och Linda Kucan (2013). Under lektionen introduceras ett visst antal ord och efter genomgång följer en aktivitet där samtliga ord ingår. Lärarens kunskap om klassen är centralt vid val av antal ord.

Utgå från kontexten

Det rekommenderas att man väljer ord från texter, böcker eller annat material som man arbetar med för att få en koppling till undervisningen samt en bra kontext att utgå från. När man introducerar ord börjar läraren med att presentera kontexten från boken/texten man har läst/arbetat med. 

Ett exempel på utvidgat skrivande.

Förklara ordet

Ordbetydelsen förklaras på ett elevvänligt sätt. Den elevvänliga förklaringen ska förklara ordets betydelse genom vardagsspråk. Elevvänliga förklaringar innehåller ofta orden: någon, något och/eller beskrivs. Dessa ord förankrar betydelsen så att eleverna kan börja förstå hur ett ord kan användas. Bildstöd kan med fördel komplettera förklaringen.

Widigtsymbol för trött.

Uttala ordet

Eleverna upprepar ordet högt för att förstärka ljudbilden.

Ett exempel på utvidgat skrivande.

Presentera ordet i nya sammanhang

För att undvika att elever låser sig till presenterad kontext behöver man nu ge exempel på andra sammanhang där ordet kan användas. Ett bra sätt för att komma på exempel är att tänka på ställen som elever är bekanta med, saker som de gör eller saker som de är intresserade av.

Exempeltext.

Låt eleverna använda ordet

Genom att göra val, svara på frågor, förklara exempel, ge egna exempel, gestalta, arbeta med ordassociationer, skrivande och dylikt uppmuntras eleverna att interagera med ord. I flera aktiviteter gör eleverna något slags val som de motiverar. Motiveringen är betydelsefull för ordinlärningen då den kräver att eleverna medvetet tänker kring ordets betydelse. Vill du ha tips på flera olika aktiviteter hittar du en sammanställning i Bringing Words to Life.

Exempeltext.

Uppföljande aktiviteter

För att lära sig ord på en djupare nivå behöver man återkomma till orden vid upprepade tillfällen. Innan varje aktivitet repeteras orden och deras betydelser. Aktiviteterna beräknas ta ca 10-15 min. Uppföljande aktiviteter bör pågå i minst tre dagar och liksom tidigare beskrivet är det viktigt att eleverna kan motivera sina svar.

Exempeltext.

 

Nedan följer två korta klipp som visar goda exempel på arbete med skolordförråd. Den ena filmen visar arbete med yngre elever och den andra arbete med äldre elever.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

För dig som är intresserad av att läsa mer kring arbete med ordförråd i skolan rekommenderas: