Återkoppling som för lärandet framåt

Klocka där det står att det är dags för feedback.
An image of a nice clock with time for feedback

”När elever söker, eller åtminstone är öppna för, återkoppling från eleverna om vad eleverna vet, vad det förstår , vad de gör för misstag, när de missuppfattar, när de inte är engagerade  –  då kan undervisning och inlärning synkroniseras och bli effektiva” (Hattie, 2009)

Nyckelstrategi 3 handlar om feedback/återkoppling som för lärandet framåt. Studier visar att mycket av den feedback eleverna får i skolan leder inte till ett ökat lärande.  En lärare som medvetet arbetar med återkoppling drar nytta av varje situation – minut för minut, dag för dag –  för att kunna ge eleverna relevant återkoppling. Ger man återkoppling endast efter avslutat arbetsområde eller termin ges eleverna sämre möjlighet att utveckla sitt lärande. För att återkopplingen verkligen ska göra skillnad behöver den vara integrerad i undervisningen och genomföras ofta. Återkopplingen ska ge information om processen eller uppgiften som  hjälper eleven komma närmre sina lärande mål.

När du som pedagog tydliggör kunskapskrav och mål för eleverna och ger dem möjlighet att visa sitt kunnande bör du ge återkoppling på hur det går, men även på hur eleverna kan arbeta vidare för att nå dit de vill.  Om den löpande återkopplingen ska bli saklig och innehålla information till eleven som för lärandet framåt, behöver du tänka systematiskt kring återkopplingen.  

Som mest effektiv för lärandet är återkoppling när den är så konkret som möjligt och utgår från elevens arbete under pågående process. Grundprincipen är att återkoppling som gynnar lärandet sker medan lärandet pågår. Om återkoppling ges flera dagar eller veckor efter att eleverna har gjort ett arbete får den sämre effekt.

Ska återkopplingen föra lärandet framåt behöver den innehålla relevant information samt tips på strategier som talar om hur eleven kan komma vidare. John Hattie och Helen Timperley har utformat en modell för framåtsyftande återkoppling. I den modellen används följande frågor:

  • Var i förhållandet till målet befinner sig eleven?
  • Vad skulle kunna vara nästa steg i lärandet?
  • Hur kan eleven ta sig vidare och nå målet?  

De skiljer mellan fyra olika nivåer som återkoppling kan ges på; uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå (Hattie & Timperley, 2007).

Här kommer 6 tips att tänka på när du arbetar medvetet med återkoppling:

  1. Börja med att skapa en kultur där återkoppling är en naturlig del av undervisning och vardag. Det gör det både lättare att ge och ta emot den.
  2. Skapa förståelse för tydliga och konkreta mål.
  3. Uppmuntra eleverna till att fundera över hur långt de kommit i förhållande till lärandemålet.
  4. Se till att återkopplingen är formativ och ge den i rätt tid, vänta ej för länge.
  5. Hänvisa till framsteg snarare än förmåga.
  6. Visa eleverna hur de ska ge, hantera och ta emot konstruktiv återkoppling

Blir du nyfiken och vill lära dig mer kan du läsa det här:

The power of feedback av Hattie & Timperley (2007)

Eller se en film:

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.