Att lära av varandra

Häromdagen träffades en grupp kulturombud på en Mötesplats på temat estetik och lärande. Hur får vi det att hänga ihop? Hur kan de estetiska uttrycken bli en del i lärandet och skapa värde för både elever och lärare?

Mötesplatsen är en del i arbetet med grundskoleförvaltningens nya kulturplan och planerades efter önskemål från ett flertal kulturombud. Träffen inleddes med presentationer från två olika skolor, Kirsebergsskolan och Mellersta förstadsskolan, som berättade hur de har organiserat sitt arbete och hur kultur och estetiska uttryck får ta plats och engagera all personal.

Kirsebergsskolan har en tydlig idé och struktur om hur och varför man lägger fokus på kultur i skolan. Skolan har två kulturombud som har en timme i veckan avsatt för att planera och arbeta med Skapande skola och andra delar i kulturarbetet. Här finns en kulturgrupp med 10 elever som träffas regelbundet och som är med och påverkar Skapande skola-arbetet. På skolan finns El Sistema som drivs av kulturskolan. Det finns en långsiktig plan att två lärare varje läsår ska delta i fortbildningen Re:flex. Man har tydligt formulerat att eleverna ska få uppleva kultur i alla olika uttryck men också ges möjlighet att skapa. Som hjälp i planeringsarbetet har man Lars Lindströms modell som beskriver lärande om konst, lärande i konst, lärande med konst och lärande genom konst. De senaste åren har skolan haft ett samarbete med Unga Malmö stadsteater där teaterns dramapedagoger har träffat elever och lärare och arbetat med gestaltande texter och gestaltning. I de här projekten har det funnits tydliga mål och en väl definierad stödstruktur så att alla lärare och elever ska kunna engageras i arbetet. Här kan man läsa mer om skolans samarbete med Unga Malmö stadsteater.

På Mellersta förstadsskolan har man organiserat sitt arbete i en kulturgrupp. Gruppen träffas regelbundet under konferenstid och har representanter i varje arbetslag plus skolbibliotekarie. Gruppen har tagit fram en lokal kulturplan, skriver ansökan för Skapande skola och samarbetar med elevrådet kring kulturfrågor. Gruppens arbete är väl förankrat i hela personalgruppen och det finns tydliga syften och mål för gruppens arbete:

  • Att varje årskurs ska få ta del av skapande skola
  • Att alla elever ska ta del av Kulturella allemansrättens basutbud
  • Inspirera kollegor och elever att se fördelarna med att integrera estetiska uttryckssätt i olika ämnen
  • Att i samarbete med ledningen arbeta för att ha ett aktivt och synligt kulturellt utbud på skolan

En av de återkommande aktiviteterna på Mellersta förstadsskolan är årskurs åttas kulturvecka. Den här veckan arbetar man schemabrytande och fördjupar sig i ett tema med estetiken som utgångspunkt. Man jobbar kollektivt och alla har möjlighet att påverka. Arbetet är utforskande men samtidigt med tydliga definierad mål. Det stora målet är att arbetet ska leda till en performance där alla elever på något sätt är delaktiga på scenen. Man får både agera aktör och publik och ett av målen är att eleverna ska utveckla och utmana sin förmåga att framträda inför grupp. Det är ett stort arbete och eleverna får välja vilken del i projektet de lägger sitt engagemang i. Vi hade förmånen att besöka dagen då allt genomfördes förra läsåret. Här kan man läsa mer om det.

Det som blir tydligt i de här två berättelserna är att för att kunna skapa det här innehållet och möjliggöra för elever att möta kultur och skapande är att båda skolorna har funderat över VARFÖR, VAD och HUR. Det finns en tydlig struktur och ett mål med verksamheten. Och det finns förutsättningar genom organisation och förankring.

Efter de här två presentationerna delade vi in oss i grupper där fler skolor fick möjlighet att dela med sig av goda exempel på när kulturen och estetiken får ta plats och bli integrerad i ett lärande. Det blev verkligen ett dela- och lärandetillfälle med fantastiskt många goda exempel. Det finns så många sätt att sätta igång och skapa lärandeprocesser för våra elever i, med, om och genom kultur och estetik. Vi fick höra om projekt med musikskapande där eleverna fick arbeta utifrån känslor. I ett projekt med berätteri fick lärarna nya metoder för muntligt berättande. Vi tog del av ett konstprojekt där målet var det utforskande arbetet, ett projekt där elevernas frågor styrde och där man fick våga lita på att frågorna driver fram lärandeprocessen. Så mycket spännande.

När vi skulle försök sammanfatta framgångsfaktorerna i alla dessa lyckade projekt var det ord som: nyfikenhet, förankring, mod, kontinuitet, demokratiskt arbetssätt, tydliga strukturer, att se effekter av arbetet, samarbete, gemensamt tema och att det inte finns rätt eller fel. Vi måste våga prova!

Avslutningen av Mötesplatsen var att de tre grupperna fick i uppgift att gestalta sina samtal genom ett estetiskt uttryck. Drama, bild och musik fick ta plats på golvet och det kändes väldigt positivt att också få göra estetik och inte bara prata om estetik. Detta var den första av två planerade Mötesplatser på temat. Nästa tillfälle äger rum 4 maj.

 

Här kan du läsa en intervju med Kirsebergsskolans rektor Marie Wesén om hur kulturen är en del av kulturen.