Att starta från ruta två

Systematiskt kvalitetsarbete på S:t Petri skola  

(Eva Henriksson Garatea och Emma Wiking)

De flesta skolor arbetar mycket med utvärderingar och mätningar av olika slag. Men hur ofta sitter inte elever och skolpersonal med känslan av att samma frågor ställs varje år, utan att någon förändring egentligen sker? Det känns som att man startar varje läsår från ruta ett. Vi bestämde oss för att starta från ruta två. 

På S:t Petri skola har vi under ett och ett halvt år arbetat utifrån en modell och ett årshjul för att systematisera kvalitetsarbetet. Vi utgick från Jonas Österbergs bok Resultatanalys i skolan (2014) och planerade vårt arbete utifrån den modell som Skolverket (Haug, 2004) har tagit fram för systematiskt kvalitetsarbete. Vi anpassade modellen efter vår verksamhet på S:t Petri skola.

 

ska%cc%88rmavbild-2016-08-31-kl-10-26-20

Genom intervjuer – enskilt och i grupp – samt enkäter samlade vi in underlag från lärare, elever, skolledning och övrig personal. Delar av resultatet diskuterades i arbetslagen under året. Frågorna som ställdes utgick från skolans två mål, samt skolans kvalitetsverktyg och Skolinspektionens år 2-enkät. Detta för att få systematik i arbetet, fokusera på skolans uppdrag och kunna följa resultaten över tid.

Resultatet blev en rapport med insamlat material, analys och förbättringsförslag inför kommande läsår. Delar av detta resultat presenterades på en APT i juni. Skolledning och övrig personal fick ta del av rapporten i sin helhet i november 2016.

Nu är vi i full gång med 2017 års rapport. Vi har utgått från förbättringsförslag från tidigare rapport och lagt till nya intervjufrågor för att kunna fördjupa analysen. Nytt för detta läsår är också att vi skapar fokusgrupper med elever för att vidareutveckla information vi fått i enkäterna. Detta läsår intervjuar vi också fler lärare. Bland annat vill vi få en bild av hur nyanställda ser på verksamheten. Även medarbetarenkäten tas in i analysen. För att skapa delaktighet i kvalitetsarbetet vill vi låta så många röster som möjligt komma till tals. Vi kommer också att lägga mer fokus på struktur och resursfördelning för att få en bättre helhetsbild av skolans verksamhet.

Genom att arbeta utifrån vårt årshjul och följa upp de förbättringsområden som vi sett i analysen, systematiseras kvalitetsarbetet på skolan. Vi minimerar också risken för parallella strukturer och får en synlig röd tråd i skolans utvecklingsarbete.

Vi utgår från Skolverket när det gäller frågor i enkäter och intervjuer. Just nu funderar vi till exempel på om vi ska byta ut verktyget Qualis mot Skolverkets kvalitetsverktyg BRUK, för att allt från auskultationsmallar till enkätfrågor och kvalitetsvärderingsverktyg ska vara enhetligt. Detta gör det lättare att följa resultaten över tid.

Några råd till er som ligger i startgroparna för att starta ett systematiskt kvalitetsarbete:

  •      Ställ inga frågor i intervjuer och enkäter kring sådant som absolut inte går att förändra.
  •      Välj några få, genomtänkta frågor i elevenkäterna och följ sedan dessa över tid.
  •      Det är viktigt att få så många av verksamhetens röster som möjligt hörda. Det ger ökad delaktighet och ökat analysunderlag.
  •     Förankra kvalitetsarbetet i befintlig forskning.
  •      Ge inte upp, trots att det är mycket arbete! Systematik och uthållighet ger en bra utgångspunkt för kvalitetsarbete på skolorna och minskar risken för ett splittrat utvecklingsarbete.

Litteratur som vi har använt i vårt arbete:

Scherp, Hans-Åke Lärandebaserad skolutveckling, 2013

Skolverket, Sambedömning i skolan – exempel och forskning, 2013

Timperley, Helen Det professionella lärandets inneboende kraft, 2015

Wiliam, Dylan Att följa lärande, 2013

Wiliam, Dylan Att leda lärares lärande, 2016

Österberg, Jonas Resultatanalys i skolan, 2014