Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Kompendium om bedömning.

Vi har tittat närmare på det nya stödet i bedömning i årskurs 1-3 i svenska och svenska som andraspråk.  Materialet är under utprövning och finns på bedömningsportalen. Det kommer att bli obligatoriskt för huvudmän att använda från 1 juli 2016. Bedömningsstödet är anpassat för att kunna användas parallellt med Skolverkets tidigare utgivna bedömningsstöd Nya språket lyfter och kan precis som Nya språket lyfter ingå som en del av ordinarie undervisningen. Materialet kan användas för att identifiera elever som riskerar få eller redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen och synliggöra elever som kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Kompendium om bedömning.

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling omfattar följande delar:

  • Lärarinformation,
  • handledning till genomförande av respektive avstämning A-C,
  • elevuppgifter i läsa respektive skriva med bedömda och analyserade elevsvar inklusive ljudfiler
  • underlag för lärarens dokumentation och sammanställning.

För att komma åt bedömningsstödet med konkreta elevexempel måste man gå till Skolverkets Bedömningsportal  och logga in. På portalen finns även en  enkät  där ni kan lämna era synpunkter under utprövningstiden.

Pedagogisk Inspiration kan vara behjälpliga med att implementera materialet ute på skolorna och hur man kan koppla det till arbetet med Nya språket lyfter!

Text: Marie Brandt