Didaktisk enhet i Kristianstad vill synliggöra skolbiblioteken

Hur blir skolbiblioteket en naturlig del av skolans pedagogiska verksamhet? På Didaktisk enhet i Kristianstad kommun arbetar personalen för att skolbiblioteket ska ses som en angelägenhet för hela skolan. Alla som arbetar på en skola har ett gemensamt mål, elevernas lärande, och det är det som ska ligga till grund för skolbiblioteksverksamheten.

Vinterstallet
Vinterstallet i Kristianstad foto: Maria Lindroth

I den gamla regementsbyggnaden Vinterstallet hittar vi Didaktisk enhet som är en del av Utvecklingsavdelningen på Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun. Här arbetar didaktiker, skolbibliotekarier, kultursamordnare, lektorer och enhetschef i ett väl sammansvetsat team. Varje fredagsförmiddag samlas alla på enheten för att fördela uppdrag, delge varandra erfarenheter och lyfta frågor som uppstår ute på skolorna.

Alla uppdrag som utförs av Didaktisk enhet är beställda från förskolorna och skolorna. Ofta föregås förfrågan om stöd av ett samtal som bygger på utvecklingsmöjligheter och styrkor som lyfts i det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa samtal förs tillsammans med utvecklingsstrateg och verksamhetscontroller på förvaltningen och dessa två har ett nära samarbete med personalen på Didaktisk enhet.

När stödet har beviljats inleds insatsen med ett första möte mellan förskolechef/rektor och Camilla Mårtensson som är enhetschef på Didaktisk enhet. Vid mötet deltar också didaktiker eller skolbibliotekarie. Uppdragens syfte är att stödja förskolorna/skolorna i sitt arbete att synliggöra sina styrkor och behov. Ett ledord är att möta pedagogerna där de befinner sig. Didaktikernas uppgift är inte att komma med tips eller råd, däremot ska de ställa frågor som kan vara stöd i processen. Ett uppdrag kan variera i tid och form men har alltid som syfte att skolorna fått fler verktyg för att arbeta vidare på egen hand när uppdraget avslutas.

Skolbibliotekariens arbete blir synligt i det kollegiala lärandet

Ett uppdrag som Didaktisk enhet arbetar med just nu handlar om att utveckla det kollegiala lärandet. Skolan får stöd av en didaktiker och en skolbibliotekarie från Didaktisk enhet. Personalen har delats in i lärgrupper med fokus på kollegialt lärande. En uppgift är att ge och få ett kollegabesök under ett lektionspass och sedan ha ett återkopplande samtal. Syftet är att den undervisande kollegan ska få positiv förstärkning och ges möjlighet att reflektera över sin undervisning tillsammans med någon annan. Skolbibliotekarien på den aktuella skolan är med i en lärgrupp och får liksom de övriga återkoppling på en undervisningssituation. Skolbibliotekariens arbete synliggörs genom att hon deltar i det kollegiala samtalet och det finns därmed förutsättningar för ett givande samarbete mellan de olika professionerna. Personalen på Didaktisk enhet vill också visa att de lever som de lär genom att didaktikern och skolbibliotekarien samarbetar i uppdraget och handleder varandra kollegialt.

Skolutveckling innefattar skolbibliotek

Oavsett vilket typ av stöd en skola behöver försöker personalen på Didaktisk enhet att lyfta fram skolbiblioteket som en resurs. Camilla Mårtensson upplever att skolbiblioteken många gånger har varit bortglömda i skolutvecklingsfrågor och det vill hon ändra på. I mötet med rektorer ställer hon frågor om skolbiblioteket för att synliggöra det som en resurs för elevers lärande. Hon upplever att rektorer ofta är nöjda med sitt skolbibliotek men att de inte alltid har funderat över skolbibliotekets roll när det handlar om elevernas måluppfyllelse. Skolbibliotekariens syn på sin egen roll har också stor betydelse för hur verksamheten fungerar. Vad som ingår i pedagogernas respektive skolbibliotekariens uppdrag behöver diskuteras på varje skola. På Didaktisk enhet vill man lyfta skolbiblioteket som en del i den pedagogiska verksamheten och visa på att alla professioner på skolan är viktiga för elevers lärande!

På bilden ser vi skolbibliotekarierna Cecilia Nilsson och Eva Hansson tillsammans med enhetschef Camilla Mårtensson (mitten).

Text: Karin Ahlstedt