Digital kompetens på ett lustfyllt sätt

Pedagog sitter vid robot.
Kamila Edin visar upp NAO under Festival Digital. Foto: Linda Masalkovski

Barn och unga använder idag allt mer digital teknik, inte minst i hemmet och på fritiden. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge elever kunskap om hur den digitala tekniken påverkar dem själva och samhället.

En elev hälsar på en robot.
En elev hälsar på NAO.
Foto: Kamila Edin

När IT-pedagogen Kamila Edin på Nydalaskolan fick reda på att Digitaliseringsenheten på Grundskoleförvaltningen har en NAO robot att låna ut till skolorna nappade hon på det direkt. Det började med en önskan om att väcka elevernas intresse och förståelse för robotik och programmering, dess samband och samhällspåverkan. Under höstterminen 2022 har eleverna vid olika tillfällen fått träffa roboten NAO. Roboten är en humanoid robot med en inbyggd artificiell intelligens (AI), det vill säga en robot som har människoliknande drag såsom till exempel kreativitet, inlärning, resonerande, med mera. Eleverna har på olika vis fått interagera med och programmera NAO, men också diskutera skillnader och likheter mellan robotar och människor samt hur robotarna påverkar vårt nutida och framtida samhälle.

Programmering för alla

“Vårt mål på skolan är att främja intresse hos våra elever för programmering så tidigt som möjligt. Eleverna förväntas erövra kunskaper i bland annat programmering i enlighet med styrdokumenten. Det finns ett värde i att använda sig av NAO här, eftersom roboten utgör ett perfekt verktyg för att på ett lustfyllt sätt erbjuda eleverna förkunskaper om just programmering och även teknikens betydelse för samhället. Därför har NAO introducerats för alla våra elever, även de yngsta. När jag är ute i verksamheten och undervisar med användning av NAO inleder jag med att prata om tekniken och hur den har utvecklats över tid. Eleverna får därefter reflektera kring framtiden och olika yrkesroller som kommer att behövas i samband med användning av en sådan teknik som till exempel roboten NAO”, menar Kamila.

Pedagog sitter vid en robot.
Kamila Edin visar upp NAO under Festival Digital. Foto: Linda Masalkovski

Eleverna på Nydalaskolan erbjuds undervisningstillfällen med fokus i programmering då de får testa på analog och blockbaserad programmering. Detta med hjälp av olika verktyg som till exempel Scratch, Bluebots, Ozobots, Dash, LEGOWeDo, mm. Arbetet med roboten NAO har fått eleverna att ta ett steg längre genom att de till skillnad från att enbart knappa in kod även har fått interagera med och prata direkt till roboten. “För eleverna var det en oförglömlig upplevelse att träffa NAO, som kunde känna igen tal och gester samt interagera med eleverna. Det var dessutom roligt att se hur väl eleverna tog hand om NAO, vilket skapade samtal om hur en sådan robot skall hanteras. Arbetet med NAO var spännande och annorlunda. Det kändes meningsfullt för eleverna att programmera och de kunde arbeta med programmering mer konkret”, säger Kamila. 

När man programmerar ägnar man sig åt datalogiskt tänkande, något man kan göra både analogt och digitalt. Under lektionerna i programmering med NAO har eleverna arbetat i grupper och fått programmera roboten analogt med hjälp av bildkort som Kamila tagit fram för detta ändamål. Sedan har elevernas olika bildsekvenser fått köras i programmet Choregraphe* framför alla, vilket skapade spänning och glädje i klassrummet.

Hand rör vid bildkort.
En elev programmerar NAO med hjälp av bildkort. Foto: Kamila Edin
Elev dansar med robot
En elev interagerar med NAO genom att dansa med den. Foto: Kamila Edin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“För de yngre eleverna behövde man introducera programmering av roboten NAO analogt med hjälp av bildkort. Våra äldre elever som är vana vid programmering kunde göra det direkt i datorn i programmet Choregraphe*. På så sätt får alla elever chansen till att bli delaktiga i programmeringen av roboten.” säger Kamila. Genom att programmera analogt och ge instruktioner till NAO övade eleverna på att vara kreativa, lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt och arbeta strukturerat. Alla dessa förmågor är en del av en så kallad digital kompetens, vilken är viktig att erövra i samband med elevernas framtida samhälls- och arbetsliv.

 

Utmaningar och lärande

Även om arbetet med NAO har varit positivt för elever och lärare på skolan finns några utmaningar i arbetet. Till exempel kunde det hända att NAO inte lyssnar på instruktioner så som man hade tänkt sig på grund av tekniska problem. Detta har dock Kamila omvandlat till intressanta samtal med eleverna kring problemlösning och olika tekniska lösningar. En annan utmaning kan vara att det uppstår även tankar och funderingar hos eleverna kring robotar och huruvida de utgör någon fara för människorna.

“En viktig fråga som jag fick av några elever var ifall NAO kunde skada oss människor. Frågan ledde till samtal om robotars syfte i relation till oss människor. Så småningom kunde eleverna förstå att det är människorna som styr och bestämmer över robotar som NAO samt att de är här för att på olika sätt hjälpa oss, vilket är en viktig koppling till samhällsutvecklingen och arbetslivet. Samtalet med eleverna har fördjupats under arbetets gång och vi har bollat viktiga frågor som till exempel vilka yrken kommer att behövas i framtiden”, säger Kamila.

Tillsammans når vi längre

Under våren har arbetet med programmering och digital kompetens tagit nya höjder genom samarbetet mellan Kamila och skolans bibliotekarie Felix Sjögren. Tillsammans har Kamila och Felix organiserat Festival Digital på skolans bibliotek med syfte att främja digital kompetens hos elever.

Person står i bibliotek.
Bild på Felix som den pensionerade superhjälten LitteraTure under Festival Digital. Foto: Linda Masalkovski

”Under Festival Digital kunde eleverna både besöka Kamila och hälsa på NAO och delta i en escape room-liknande aktivitet som skapats i projekten Mer för fler och Mobila Metoder. Genom den har  eleverna fått öva på problemlösning och digitala färdigheter såsom användandet av Google Översätt, programmering och fotografering. Escape room-aktiviteten är dessutom tätt knuten till det fysiska biblioteket och litteratur vilket gjorde att eleverna ytterligare stärks i sin biblioteks- och litteraturkompetens”, säger Felix. 

Samarbetet med bibliotekarien och IT-pedagogen fortsätter, likaså lärandet om robotar, AI och programmering. Kamila och Felix tar tillvara på elevernas intressen och kompletterar biblioteksbeståndet därefter, till exempel att böcker om datorer, AI och robotar får ta större plats på hyllorna och blir naturligt inslag i biblioteksmiljön. 

 ”Samarbetet mellan mig och Kamila sker naturligt eftersom uppdragen inte sällan överlappar. Att ge eleverna färdigheter att navigera i en allt mer digital värld är en viktig del i det arbetet. Vi har olika kompetenser som verkar berikande för våra olika projektområden, till exempel så samplanerar vi lektioner i källkritik och medie- och informationskunnighet. Genom detta får eleverna ett aktuellt och fördjupat lärande, förutom att det blir väldigt mycket roligare och mer givande för oss att planera det hela. Festival Digital ställde detta samarbete på sin spets då vi tillsammans har möjlighet att göra mer!” säger Felix. 

Snart sker nästa evenemang som Kamila och Felix samplanerar av stapeln – Upphovsrättsdagen. De knyter på så vis tillbaka till Festival Digital och NAO genom att eleverna får möjlighet att delta i evenemenget och vinna boken Världens robotar, som de tidigare efterfrågat. NAO kommer definitivt tillbaka till Nydalaskolan i framtiden.

På Nydalaskolan är elevernas intresse i programmering, AI och robotik stort. På rasterna blir Kamila stoppad av eleverna som undrar var NAO är någonstans och hon får berätta för varje elev då att NAO inte längre finns på skolan, till deras stora besvikelse. NAO kommer dock att lånas igen för att följa upp intresset och skapa ännu fler lärorika och lustfyllda undervisningssituationer för eleverna med fokus att öka deras digitala kompetens. 

*Choregraphe – ett program som NAO programmeras och animeras via.

Tanja Gorgi

Utvecklingssekreterare, IKT och pedagogik