En presentation av oss som skriver

Pusselbitar som hakar i varandra.

Vi arbetar på Språkcentralen med att stödja Malmö stads grundskolor i mottagandet av nyanlända elever. Vår verksamhet bygger på att vi erbjuder stödinsatser till skolor som tagit emot nyanlända elever i Malmö. Vi samverkar med PI, studiehandledare och modersmålslärare samt verkar för att skapa kontaktnät på och mellan skolor i Malmö.

Vi bidrar till att öka likvärdigheten i mottagandet av nyanlända elever i Malmö, gällande bl.a. rutiner för introduktion, kartläggning och spridning av kartläggningens resultat till undervisningen. Vi arbetar med insatser på olika nivåer där vi bygger upp våra insatser efter skolans behov med syfte att kunskaperna ska spridas vidare inom verksamheten. Målet är att skolorna ska bli trygga i sina rutiner och vara flexibla utifrån rådande förutsättningar samt att sprida väl fungerande rutiner mellan skolor i Malmö så att likvärdigheten ökar.

En vanligt förekommande insats är att vi tillsammans med skolledning och nyckelpersoner lyfta upp rutiner och riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever och hur dessa kan implementeras i den egna verksamheten. En annan insats är att tillsammans med exempelvis arbetslag erbjuda handledning i kartläggningens olika steg genom observation och feedback till pedagoger, med syfte att kunskaperna ska spridas vidare inom verksamheten genom kollegialt lärande. Även handledning kring enskilda elever förekommer, då vi brukar träffa berörda pedagoger och ofta EHT-personal samt skolledning och vi kan sätta oss in i det aktuella elevärendet och lämna rekommendationer.

Vi startade vår verksamhet i augusti och har under året varit verksamma i ett antal insatser på ungefär 40 av Malmö Stads grundskolor. Dessutom har vi startat upp mötesplatser som riktar sig till olika målgrupper med syfte att föra samman erfarenheter från olika verksamheter. Vi kommer att skriva om erfarenheter från vår verksamhet med exempel och nedslag i olika delar av området.

/Petra, Lina och Dan

Här följer våra kontaktuppgifter:

Petra.Marti-Tanaka@malmo.se

Lina.Chemali@malmo.se

Dan.Collin@malmo.se