Ett helt nytt stödmaterial

Skärmdump på ett arbetsområde från Malmö delar.

Under hösten 2020 fick vi en fråga om stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande undervisning i Malmö stads grundskolor var aktuellt och om det skulle ligga kvar på Komin.

Materialet var skapat 2016 av dåvarande språkgruppen på PI – en period av mycket fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i hela Sverige. Stödmaterialet var kort, koncist, kärnfullt och lätt att ta till sig via en filmad presentation. När vi läste igenom materialet kände vi ändå att det har hänt en del sedan 2016 och att det behövdes en revidering. Framförallt saknade vi tydliga strategiska och undervisningsnära metoder.

Vi reflekterade över hur vi skulle kunna göra teorierna och modellerna mer konkreta, undervisningsnära och få fram ett  mer tillgängligt och användbart stödmaterial. Tankar om två delar i materialet växte fram – en mer teoretisk och en mer praktisk del. Vi ville vidga fokus från undervisning till ett mer övergripande förhållningssätt och till viss del fördjupa teoridelen. Utgångspunkten har varit att kommunikativ, flerstämmig undervisning med fokus på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. Skärmdump på stödmaterial.

Samtidigt som vi funderade, pågick en omarbetning av den grafiska strukturen på Komin. Ganska snabbt kom vi fram till att den nya strukturen med flikar skulle passa våra idéer.  I detta skede bestämde vi oss därför att sortera strategier för ett språk- och kunskapsutvecklande arbete under flikar med rubrikerna ORD OCH BEGREPP, SAMTAL, LÄSA, och SKRIVA. Vår tanke var att underlätta för pedagoger i en stressad vardag att snabbt och enkelt hitta arbetssätt som grundar sig i ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. Att strategierna både kan och bör anpassas och flexibelt kombineras beroende på undervisningens fokus, blir en ytterligare vinst med materialet.

Vi har även valt att utveckla den del av stödmaterialet som handlade om det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). Allra längst ner i stödmaterialet  finns fliken med rubriken Språk- och kunskapsutvecklande arbete i SKA, där  du hittar en skrivbar matris som är tänkt som ett stöd i kartläggningen av skolornas SKA kring språk- och kunskapsutveckling. Med hjälp av matrisen kan behov bli synliggjorda och utvecklingsarbeten planeras. Ett samlat grepp med tydlig ansvarsfördelning kan bidra till en hållbar och långsiktig struktur på skolnivå för alla elevers språkliga och kommunikativa utveckling och därmed bidra till ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen. 

Skärmdump på stödmaterial.Eftersom Malmö Delar (MD) är en plattform för konkreta undervisningsmaterial valde vi att placera den undervisningsnära delen av stödmaterialet där.  Söker du på MD efter språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, så finns materialet som ett sammanhållet arbetsområde med olika lektioner med fokus på ORD OCH BEGREPP, SAMTAL, LÄSA, SKRIVA och GRUNDLÄGGANDE MODELLER. 

För att göra stödmaterialet så tillgängligt som möjligt har vi även sett till att du, oavsett om du söker på Komin eller via MD, hittar länkar som kopplar ihop de teoretiska och praktiska delarna av materialet. Alla dokument kan också enkelt skrivas ut på papper eftersom de är pdf-filer. Om du istället skulle vilja visa en strategi under pågående lektion är de även kopplade till Google Classroom. 

Tanken är att arbetsområdet på MD ska utökas successivt med fler lektioner både av oss och av dig som har provat något. Om du har en idé som du tycker skulle passa, så bara kontakta oss och berätta om ditt upplägg!

HÄR hittar du materialet på Komin (Internlänk för Malmö stads anställda)

HÄR hittar du arbetsområdet på Malmö delar

Petra Alfe Åslund

Johanna Florin