Expertgrupper och hemgrupper för Kooperativt Lärande

Struktur i kooperativt lärande.

Många pedagoger i Malmö är bekanta med Pauline Gibbons bok ”Stärk språket, stärk lärandet” (2013). I den boken ger hon tips på flera samarbetsstrukturer för det språk- och kunskapsutvecklande arbetet som hon har hämtat från Cooperative Learning (Cook 1998. McGoarty, 1992, 1993).  

Större språkligt utflöde

Omslag till Stärk språket stärk lärandet.

Kapitel 2 i Gibbons bok handlar om betydelsen av att lägga upp samtalen i klassrummet på sådant sätt att eleverna ges rikligt med tillfällen att bygga ut sitt språk. Av tradition är det läraren som har stått för det största språkliga utflödet i klassrummet. Men forskning har visat att det språkliga utflöde som eleven själv producerar är det som har avgörande betydelse för dess språkutveckling. För att stötta inlärningen måste läraren därför skapa tillfällen där elever ges utrymmer för en varierad och dialoginriktad interaktion elever emellan. För att skapa interaktion mellan elever använder man sig av noga genomtänkta grupparbeten med tydligt syfte.

Kunskapsklyfta för att skapa meningsfullhet

Gibbons påpekar att en förutsättning för meningsfullt samarbete och delaktighet kring en uppgift är att det finns en informationsklyfta. Det känns sällan meningsfullt att redovisa om något som redan alla känner till.  En informationsklyfta uppstår när varje elev, i par eller i grupp, sitter inne med olika delar av information så att uppgiften kan lösas endast om de delar med sig av det de vet. Genom att dela in eleverna i expertgrupper och hemgrupper skapas en informationsklyfta inom klassen.

Pussel med expertgrupper & hemgrupper

Denna struktur inom Kooperativt Lärande kallas även för ”Pussel” eller på engelska för Jigsaw. Den är utvecklad av Aronson m.fl. (1978). Jigsaw kan användas både för faktainhämtning, experiment, läsning och lyssnande. Grundtanken är att de olika grupperna ska bli ”experter” på sitt område. Gibbons ger ett exempel där klassen ska ägna sig åt insekter. Inom ramar som gäller för hela klassen fördjupar sig varje expert grupp i en och samma insekt. Ramarna kan exempelvis bestå av en allmän beskrivning, naturlig hemvist, föda, livscykel och intressanta fakta. När alla i gruppen blivit expert på sin insekt flyttar eleverna till hemgruppen där var och en berättar för de andra om sin insekt.

Struktur i kooperativt lärande.

Hämta grafik: Kooperativt Lärande – Pussel / Jigsaw by lottech Creative Commons BY-NC-ND

Här under kan du se en film som också förklarar Expert och hemgrupper

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Film: Marie Andersson

Litteratur:
Gibbons, Pauline: Stärk språket stärk lärandet. (2002)
Aronson, E. Blaney, N. Stephan C. Sikes, J. Snapp, M: The Jogsaw Classroom. Sage Publications, 1998.

 

Text:
Charlotte Christoffersen
Pedagogisk Inspiration Malmö

line_lightgray_740

Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

Samtliga strukturer i denna blogg för Kooperativt Lärande (klicka på bilden):

Strukturer i kooperativt lärande.

  • line_lightgray_740