Genom flerspråkiga glasögon

Glasögon ligger i gräs.

I sin senaste bok Flerspråkiga elever – effektiv undervisning i en utmanande tid (2017) använder Jim Cummins begreppet ”flerspråkiga glasögon”. Han menar att vi genom ett förändrat synsätt kan upptäcka de flerspråkiga elevernas förmågor och se deras språkkunskaper som en resurs. Detta bidrar till att elevernas identitet stärks och skapar goda förutsättningar för lärande.

Att undervisa med flerspråkiga glasögon kan handla om allt från små enkla saker som att lära sig ord och hälsningsfraser på de språk som finns i klassrummet till större projekt som görs på såväl svenska som elevernas förstaspråk. Cummins menar att om eleverna får möjlighet att använda alla sina kognitiva resurser i skolarbetet kan de prestera bättre på skolans språk. Dessa tankar är exempel på den förändrade syn på elevers språk i skolan, från en enspråkig till en inkluderande flerspråkig syn som ser på modersmålet som en tillgång i undervisningen.

Om eleverna får använda sitt starkaste språk när de läser, söker information och antecknar blir de mer engagerade i sitt lärande. Att låta eleverna skriva texter på sitt förstaspråk för att sedan med hjälp av en kamrat, lärare eller digital teknik översätta till svenska ger eleven möjlighet att uttrycka tankar, kunskaper och erfarenheter. Texterna blir på detta sätt identitetsbekräftande samtidigt som arbetssättet leder till en ökad kunskap om och förståelse för det nya språket. En undervisning där man på detta sätt får möjlighet att använda det starkaste språket som en bro till andraspråket är ett exempel på det som kallas translanguaging och som har blivit ett begrepp man idag använder flitigt inom forskning kring flerspråkighet.Omslag till Flerspråkiga elever.

Boken tar på flera sätt upp hur vi som lärare kan förändra vårt sätt att möta elever med ett annat förstaspråk och hur detta kan leda till en mer effektiv undervisning. Cummins framhäver att det är hur vi ser på dessa elever och deras kunskaper, och utifrån det undervisar, som vi kan påverka deras möjlighet till att utveckla såväl kunskaper som skolspråk. I boken får vi många exempel på hur detta kan ske praktiskt utifrån olika forskningsprojekt som genomförts, både av Cummins själv och av andra, utifrån dessa tankar.

Genom att läsa boken har jag fått nya insikter och kunskaper om flerspråkighetens möjligheter. Jag rekommenderar alla som är arbetar i skolan att läsa den och att börja se eleverna genom flerspråkiga glasögon!

/Anna Jeppsson

Du som är lärare i Malmö stad har möjligheten att lyssna till Jim Cummins på Slagthuset den 25/9