Hållbar språk-, kunskaps- och identitetsutveckling

Trådrulle med röd tråd.

Malmö språknätverk finns sedan drygt ett år. Representanter från de tre skolförvaltningarna träffas regelbundet med syfte att samverka för samsyn, hållbarhet och kollegialt lärande med fokus på språk- och kunskapsutveckling. Första årets fokusområde har varit flerspråkighet som resurs i våra verksamheter. Vi har läst gemensam litteratur och diskuterat den under ledning av Manuela Lupsa, doktorand vid Linnéuniversitetet och universitetsadjunkt vid Malmö universitet.  Samtalen har lett till ökad förståelse för varandras verksamheter och hur flerspråkigheten i förskolor och skolor kan uttryckas i Malmö. Vår strävan har varit att lyfta flerspråkigheten och göra den till en röd tråd som genomsyrar förskola och skola.

Vi ser att förskolans arbete med språkpolicy där flerspråkigheten poängteras som förutsättning för kvalitativt arbete har lett till att medvetenheten bland personal har ökat och att barnens alla språk, verbala och icke-verbala, används. Enligt förskolans språkpolicy ska förhållningssättet, där alla språkliga resurser ses som viktiga, ge varje barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Detta går i linje med Ofelia Garcías (2009) teorier om den dynamiska flerspråkigheten och vi ser att den förverkligas i Malmös förskolor.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har en språkstrategi i likhet med förskoleförvaltningen. Strategin syftar till ett systematiskt och långsiktigt arbete med språkutveckling i alla ämnen. I ett sådant arbete utnyttjas elevernas flerspråkighet som en resurs i undervisningen.  

Grundskoleförvaltningen saknar samma uttalade policy kring språk-, kunskaps- och identitetsutveckling. För att kunna arbeta hållbart mot ökad likvärdighet är upprättandet av en språkpolicy för Malmös grundskolor en förutsättning. I en sådan sätts en vision och riktlinjer formuleras för arbetet på alla nivåer på förvaltningen. Detta leder även till samsyn kring vårt uppdrag att utgå från varje barn eller elevs behov i undervisningen.

Språknätverket har strävat efter ett helhetsperspektiv på flerspråkigheten i Malmö. Vårt arbete har gett insyn i de olika utbildningsverksamheterna och detta har lett till en början på ett “vi”. Genom öppenhet, prestigelöshet och nyfikenhet har vi närmat oss varandras verksamheter och hela tiden med barnens eller elevernas bästa som utgångspunkt och mål.

Vår önskan är att lyfta arbetet från gruppnivå till organisationsnivå under kommande år så att alla barn och elever ges möjlighet att utveckla och använda alla sina språk i sin språk-, kunskaps- och identitetsutveckling.

 

Text: Pamela Nasr och Cristina Nordman, språkutvecklare på PI.

 

Länkar

Språkpolicy för förskolan

Strategi för språkutveckling på gymnasiet och komvux