Hållbarhetshus i miniformat på Örtagårdsskolan

Elever visar upp sitt hus.

För årskurs 6 på Örtagårdsskolan har det varit ett hållbart läsår. Genom en tydlig ämnesövergripande undervisning, har eleverna slipat sina förmågor vad gäller reflektion om och analys av hållbarhetsutmaningar.

– All undervisning, vilket ämne det än handlar om, ska skapa förståelse för hur vårt samhälle fungerar ur ett socialt, ekonomiskt och miljöperspektiv. Det som eleverna lär sig i klassrummet ska vara lika användbart utanför skolans väggar och generera goda val, säger Antonia Travesset, lärare i matematik/NO/teknik på Örtagårdsskolan.

Det är bara några dagar kvar till sommarlovet när Antonia och hennes elever bjuder in Pedagog Malmö till en visning av terminens arbete. Utgångspunkt för visningen är elevernas modell av ett aktivitets- och bostadshus med fokus på hållbarhet och integration.

– Tanken med vårt hus är mångfald. Här ska människor från olika delar av världen kunna bo tillsammans. Alla ska ha råd att bo här. Istället för att betala en hög hyra ska det finnas olika verksamheter som t ex biograf, idrottshall och café som skapar arbetstillfällen, berättar eleverna.

Perspektiv och utmaningar

Klassens arbete har utgått från hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljöperspektiv. Kärnan i arbetet har varit diskussioner och genomgångar med fokus på de olika perspektiven, samt på eventuella utmaningar som de för med sig.

– I början av arbetet låg tyngdpunkten på att skapa förförståelse och tillägna sig ämnesord. Hållbarhet och dess utmaningar är för många elever ett abstrakt begrepp så det gäller att skapa bilder, något för eleverna att utgå från, berättar Antonia.

För att visualisera så mycket som möjligt har eleverna tittat på filmer om bland annat klimat, miljöförstöring och utanförskap. De har inventerat problem och spånat på eventuella lösningar. Idéer har fött idéer och ganska snabbt kom en elev till skolan med en plan; Vi bygger ett hus och så löser vi alla problemen i huset.

– Det har varit viktigt att hela tiden belysa elevernas perspektiv, Vad innebär hållbarhet för dem? Eleverna har tänkt till kring flera SO- och NO-aspekter. Genom diskussioner framträdde utmaningar som klimat, fattigdom, ohälsa, arbetslöshet, diskriminering, utanförskap, hemlöshet, bostadsbrist och utemiljö, säger Antonia.

Antonia och elever pekar på modell.
Antonia Travesset i samtal med elever.

Ämnesord

Eleverna och Antonia berättar att huset symboliserar alla de områden som eleverna har bearbetat under terminen. Varje våning visar spår av kursplanens centrala delar inom NO, SO, bild, slöjd, teknik och matematik. Själva husbyggandet har i första hand skett på träslöjdslektionerna. Under byggandets gång har olika delar redovisats, muntligt som skriftligt, analogt som digitalt.

– På så vi har svenskämnet gått som en röd tråd genom alla uppgifter. Eleverna har skrivit faktatexter och insändare. Och varje grupp har kontinuerligt redovisat för varandra vad de har kommit fram till genom digitala presentationer, förklarar Antonia.

Antonia betonar vikten av att arbeta med förståelse av ämnesord. Något som hon ser som grunden för att kunna nyansera texter och ge förklaringar.

– Bara utmaningarna i sig lade grunden för ämnesordsdiskussioner. För att t ex kunna prata om utanförskap och ohälsa måste varje elev göra orden till sina och förstå innebörden.

Källkritik

För att djupdyka i utmaningar har eleverna arbetat i mindre grupper och utifrån intresse. I gruppen har eleverna inventerat problem och letat information, både genom informationsfoldrar och via internet. Något som fick igång diskussioner om källkritik och källans trovärdighet.

– Eleverna har tränat på att hänvisa till källor genom att jag och min kollega Moa Nyman som undervisar i SO och svenska/svenska som andraspråk, ställde det som ett krav när eleverna skrev sina egna texter, berättar Antonia.

Varje vecka har en representant från varje grupp träffats för att sammanfatta och delge varandra om gruppernas progression. All sammanfattning har eleverna delat med varandra och lärare i Google Drive. Antonia trycker på hur viktigt det är att eleverna lär sig samarbeta, och att deras röster är betydelsefulla för att kunna vara med och påverka.

– Allt arbete som sker i skolan är process där skolans viktigaste roll är att ge eleverna tillräckligt med förförståelse för att kunna navigera i samhället. Lärare bör kontinuerligt arbeta för att stärka elevernas sociala kapital och skapa möjligheter för dem att göra bra val i livet, säger hon.

Text och foto: Marina Walker