Kommuner storsatsar på skolbibliotek

Ett fungerande skolbibliotek är en förutsättning för en likvärdig skola, anser vår utbildningsminister. Och liksom vår före detta utbildningsminister menar Gustav Fridolin att skolbiblioteket ska vara bemannat med kompetent personal. Allt fler kommuner tar fasta på detta och satsar för att få en likvärdig kvalitet på sina skolbibliotek.

Västerås stad har tagit fram tydliga mål och riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten. Anne Ljungdahl, skolbiblioteksutvecklare i Västerås stad, berättar att en kartläggning visade stora brister på framförallt grundskolebiblioteken. Skolbiblioteket ansågs inte tillhöra kärnverksamheten, bemanningen var bristfällig och det saknades planer för verksamheten. För att komma tillrätta med detta har det arbetats fram en skolbiblioteksplan som ger tydlig vägledning till rektorerna.

Södertälje kommun har som första mål att säkra en miniminivå för skolbiblioteken. Likt Västerås fann de vid en kartläggning att flera grundskolebibliotek var bristfälliga. För dessa har det tagits fram handlingsplaner. Ett långsiktigt mål är att alla kommunens skolbibliotek ska arbeta på ett sätt som stärker elevernas språk.

Linköping har satsat på att bemanna sina skolbibliotek med kompetenta bibliotekarier. För att få de bäst lämpade bibliotekarierna har kommunen startat ett traineeprogram. Av 45 nyutexaminerade bibliotekarier valdes fyra ut för att under tio veckor gå bredvid en erfaren och kunnig skolbibliotekarie. Tre av dessa är nu anställda i kommunen. Satsningen har fallit väl ut och ska upprepas till hösten.

Växjö kommun fick 2014 utmärkelsen Årets bibliotek för sin unika satsning på skolbibliotek. Motiveringen löd: “I en tid med sjunkande läskunnighet och ökade krav på digital kompetens är Växjös långsiktiga satsning på skolbibliotek ett föredöme för andra kommuner i landet.” Ewa-Lotta Carlsson, rektor på Centrumskolan i Växjö, kan inte tänka sig en skola utan ett väl fungerande skolbibliotek. Läs mer här.

Skolbibliotekscentralen (SBC) i Lund har bland annat tagit fram riktlinjer för arbetet med informationssökning på skolbiblioteken. Dessa gäller för hela kommunen och konkretiseras samt förankras i skolornas lokala handlingsplaner för IKT och bibliotek. Tillsammans med skolbibliotekarier, lärare, skolledare och bibliotekarier på folkbiblioteken, arbetar SBC för att stärka och utveckla verksamheten vid de ca 40 grundskolebiblioteken i Lund. I februari 2015 antogs ett verksamhetsuppdrag för SBC och i samband med det utökades bemanningen på SBC med en heltidstjänst, vilket signalerar betydelsen av en central samordning.

Foto: colourbox.com

Skolans hjärta och måluppfyllelse

Ofta beskrivs skolbiblioteket i vackra ordalag som “skolans hjärta” men skolbibliotekets uppdrag är mer specifikt än så. Det handlar om elevers utveckling och måluppfyllelse. Om att barn och ungdomar ska utveckla sitt språk och bli medie- och informationskunniga. Det handlar om läslust och om att få tillgång till relevant information. Om att få hjälp med att göra urval i en ofantlig informationsmängd. För elever med läshinder kan skolbiblioteket spela en avgörande roll. Inläst och lättläst litteratur och hjälp med kompensatoriska hjälpmedel är oumbärligt för många elever. Skolbibliotekarien är en given samarbetspartner till pedagoger och skolledare. Med sin specialkompetens inom områdena läsfrämjande arbete och medie- och informationskunnighet kompletterar skolbibliotekarien andra yrkeskategorier i skolan.

Stor skillnad mellan skolbiblioteken i Malmö stad

Anders Jakobsson, professor vid Malmö högskola, har analyserat svenska elevers PISA-prov och kommit fram till att elevernas sjunkande resultat framförallt beror på att skolan har blivit mindre likvärdig. Det är stor skillnad mellan olika skolor och skillnaden mellan svag- och högpresterade elever har ökat dramatiskt under 2000-talet. Grundskoleförvaltningens Lägesbedömning 2014* visar att det är stor spridning när det handlar om öppettider, bemanning och bemanningskompetens på Malmös skolbibliotek. Skolbiblioteken kan beskrivas som allt från obemannade bokrum till bibliotek som fått DIK:s utmärkelse för Skolbibliotek i världsklass. En påbörjad kartläggning av skolbiblioteken i Malmö som görs av bibliotekarierna på Pedagogisk inspiration visar samma sak. Ett exempel är att medieanslaget per elev varierar mellan 0 och 166 kr. Slutsatsen vi måste dra utifrån denna information är att vi behöver göra insatser för att få en jämnare kvalitet på skolbiblioteken. Om vi vill ha en likvärdig skola i Malmö stad.

Text: Karin Ahlstedt

skolbiblioteksstripp2
© Elin Lucassi

 

*Lägesbedömingen är en rapport som beskriver och analyserar kvaliteten vid Malmös förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem utifrån vad som framkommit skolornas och grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete 2014. Rapporten ska ligga som grund för grundskoleförvaltningens fortsatta arbete och ska bland annat utgöra underlag för nämndens årsanalys och förvaltningens åtagandeplan.